.

.

Foreningsnyt november 2021

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udgøre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for november måned 2021. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – November 2021

Denne gang starter vi i det sønderjyske – nærmere bestemt Haderslev Garderforening, der har deltaget i flagdagen 5. september. Her fortæller foreningen:

5. september Parade – de Udsendtes Dag: Haderslev Garderforening deltog i march fra Haderslev Kaserne med deltagelse af Slesvigske Fodregiment, Beredskabsstyrelsen, Enhed fra FSN Skrydstrup samt soldaterforeninger, herunder selvfølgelig Haderslev Garderforening, og gæster i alt ca. 550 deltagere.

Efter turen gennem byen, gudstjeneste i Haderslev Domkirke, derefter afmarch til bymidten, Gravene, med taler af Haderslevs borgmester H.P.Geil og Generalløjtnant Kenneth Pedersen.

Flyvevåbnet hilste på med langsom forbi flyvning af 2 F-16 jagerfly under talerne.

Haderslev kommune var derefter vært ved ringrider pølser og drikke, inden marchen gik retur til kaserne, hvor der var kransenedlæggelse og taler ved Mindemuren for de faldne.

Afslutningsvis kaffe og kager, som SLFR var vært for.

Videre til Herning Garderforening der har afviklet årets generalforsamling. Referatet herfra kan du læse downloade ved at klikke nedenfor.

Herning generalforsamling 2021 

Fra Herning Garderforenings generalforsamling.

I Bjerringbro har der også været generalforsamling, hvilket Per Dalsgaard fortæller om her:

Pga. forårets Corona restriktioner var årets generalforsamling, som efter vedtægterne skal afholdes i marts, udskudt til tirsdag den 14. september.

Formanden, jun 68 Ole Fisker Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen og blev herefter selv udpeget som ordstyrer og gik straks over til sin beretning om årets aktiviteter. Foreningen har udvist opmærksomhed ved 5 fødselsdage. Jeg kom dog en måned for sent hos Asbjørn, men det tog han nu pænt. Fanen har også udvist opmærksomhed. Bl.a. den 21. august ved indvielsen af Chr. Lunds Plads (den tidligere paradeplads) ved Viborgs gl. kaserne, og senere ved flagdagen i Viborg, den 5. september. Ole repræsenterede desuden foreningen ved repræsentantskabsmødet i Svendborg den 29. maj, hvor hovedpunktet var den generelle medlemstilbagegang i foreningerne og den pressede økonomi. Præsidenten bad herunder foreningerne om at indbetalte et frivilligt ekstra medlemsbidrag på 10 kr. pr. medlem. Præsidenten omtalte desuden fusioner mellem foreninger, som er sket et par steder og opfordrede til at man overvejede om det kunne være vejen frem andre steder for at styrke både sammenhold og økonomi. Den 12. juni fejrede vi foreningens 60 års jubilæum, hvor der deltog 5 gardere og 5 ledsagere. Der var uddeling af 60 års tegn til Arne Norup og Viggo Thorup, som var med i bestyrelsen fra dag 1, men var forhindret. Viggo blev besøgt et par dag efter, så han modtog hans 60 årstegn.  Ikke den store fest, men snakken gik vældig. Medlemstallet har desværre i tilbagegang gennem længere tid, men er nu forøget med 1til 41 medlemmer. Den næste store opgave her i foreningen, kunne så være en sammenlægning med Viborg. På sigt? Så følger vi jo Præsidentens opfordring. Det faldt generelt ikke i god jord og det besluttedes at holde fast i den lokale forening, så længe medlemmerne bakkede op om det.

Skydeudvalgsformanden Ivan Hovgaard kunne desværre berette at grundet Corona restriktionen har skydningen været indstillet, men er nu startet op igen. Der skydes hver onsdag kl. 19.30. Hvis man ønsker at skyde, skal man også være medlem af Skyttekreds Bjerringbro.

Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et underskud på 577 kr. Det er efterhånden blevet meget dyrt at have en foreningskonto, da banken har varslet et kontogebyr på 1.000 kr. årligt, svarende til knap 25 kr. pr. medlem, hvorfor kassereren måtte bede om godkendelse af en kontingentforhøjelse på samme størrelse. Stigningen blev vedtaget og kontingentet for 2022 forhøjedes til 325 kr. inklusiv de 10 kr. der forlods er øremærket til Julegavefonden.

Herefter overgik man til valgene. Ole Fisker Andersen blev genvalgt som formand. Der var genvalg af dec 84 Lars Hansson men da 695987 maj 66 Ivan Hovgaard ikke ønskede at genopstille, var der nyvalg af jul 75 Heine Bonnevie Petersen til bestyrelsen. Dec 83 Ole Mortensen som suppleant., jun 68 Ole Andersen som fanebærer og 370752 maj 58 Arne Norup som revisor. Efterfølgende blev der givet en stor tak med stor applaus til Ivan for det store engagement han gennem rigtig mange år har vist i bestyrelsen, heraf 16 år som formand.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Holbæk har der været fugleskydning og festmiddag, hvilket foreningen fortæller om her: 

Lørdag den 4. september 2021 afholdt vi den årlige fugleskydning, der oven i købet markerede denne traditions 50 års jubilæum. Inden skydningen havde foreningens medlemmer købt 1.023 skydenumre, hvilket er det højeste antal i flere år – 1000 tak for det!!!!

Årets fuglekonge blev Erik Lykke Nielsen – Stort til lykke til Erik!!

13 medlemmer mødte op på skydebanen, heraf 10 skytter, som afgav i alt 407 skud. Under skydningen var foreningen vært for en sandwich og en øl/vand til de fremmødte. Fuglen blev som sædvanlig leveret af Ole Madsen, og skydeleder var som altid Svend Aage Thøgersen.

Lørdag aften mødtes vi til festmiddag med ægtefæller på Strandparken. Formanden, Jørgen T. Nielsen, bød velkommen og udråbte Dronningens skål. Herefter blev der uddelt præmier fra fugleskydningen til de fremmødte vindere, og vi fik rørt stemmebåndene både i hyggelige samtaler og ved fællessang (I Danmark er jeg født og Svantes lykkelige dag). Vindere, som ikke var til stede under middagen, er blevet underrettet af foreningen.

Årets fuglekonge i Holbæk GF. 

Vi fortsætter rundt på Sjælland – nu til Søndre Birk Garderforening der har afviklet generalforsamling. Det fortæller foreningen om her:

Generalforsamling Den 23. september afholdt vi vor udsatte 84. ordinære generalforsamling i Glostruphallen. Formanden bød velkommen med en særlig hilsen til vore 2 æresmedlemmer, Knud Basballe og Jens Crone. Som første punkt valgtes æresmedlem Jens Crone til dirigent. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond. Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis skyde- og bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde kasserer Flemming Martinussen for foreningens regnskaber for Forening og Hjælpefond, ligesom Niels Langstrup redegjorde for Skyttelaugets regnskab. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2022 er uforandret kr. 330,-

Det blev til genvalg af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Nyvalg af bestyrelsesmedlem Henrik Graves Pedersen. Ligeledes nyvalg af Karsten Lustrup som 1. suppleant. Nyvalg af Niels Banche Petersen til fanebærer og nyvalg af Karsten Lustrup til fanebærerløjtnant. Genvalg af Flemming Martinussen til foreningsmedlem til Hjælpefondets bestyrelse.

Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn, i år var der kun en enkel til stede, men det var til gæld vores gode garderkammerat Klaus Kammer, som formanden med stor glæde kunne overrække 60 års tegnet og takke Klaus for de mange års medlemskab, det gode humør og det gode bidrag til foreningens virke og støtte til garderbevægelsen. Formanden takkede dirigent Jens Crone for en godt ledet generalforsamling og bestyrelse og alle udvalg for en god indsats i det forløbne år.

Derefter gik vi over til den mere fornøjelige del af aftenen, med spisning og hyggelig snak hen over bordene.

Modtager af 60 års jubilæumstegn, Klaus Kammer, flankeret af formanden. I baggrunden Niels Banche Petersen med fanen.

Vi skal også forbi en generalforsamling i Faaborg, som foreningen beretter om her:

Foreningens ordinære Generalforsamling blev afholdt i skydecentret Faaborg d. 17 september. Under formandens beretning kom denne ind på følgende: Formand Peder Olsen og kasserer Erik Larsen deltog i repræsentantskabsmødet i Svendborg. Vi har nedlagt blomster på krigergravene i gl. Faaborg kommune. Sommerfesten blev igen i år afholdt hos Jette og Henning Dam,som havde stillet deres hus og have til rådighed for et særdeles hyggeligt arrangement, stor tak til dem.

Formand og bestyrelse blev genvalgt og regnskabet godkendt. Formanden berettede om de vanskeligheder og udfordringer som foreningen havde.

Generalforsamlingen opfordrede formanden og bestyrelsen til at undersøge fremtidige muligheder inden næste ordinære generalforsamling til januar 2022.

60 ærs hæderstegn blev tildelt Niels Jørgen Ploug og 50 års hæderstegn blev overrakt  Preben Ploug.

Herefter overrakte formanden et garderglas til Jørn Stensdal som havde rundet 80 år.

Til slut overrakte formanden pigerne en buket blomster som tak for deres store arbejde.

Generalforsamlingen  blev afsluttet og herefter  spiste vi flæskesteg  og medister og sluttede af med kaffe og ostemad.

I Køge har foreningen deltaget i National Flagdag d. 5. september. Det fortæller foreningens sekretær om her:

Arrangementet fandt sted den 5. september med minister- og borgmesterbesøg. Vor fane var med i opstillingen ved højtideligheden ved Solrød Rådhus da NF startede klokken 0800 med tale af Borgmester Niels Hörup. Vejret var stadig fint, da indmarchen med seks faner i Køge Kirke foregik klokken 10.00 til en kort andagt.

Efterfølgende gik Paraden, med en velspillende Roskilde Garde i spidsen, gennem Køge By til mindesmærket ved åen, hvor der blev holdt taler af formanden for Veteran Cafe Køge, Køges Borgmester samt Formanden for Køge GF. Herefter gik ruten til Lovparken, hvor der var opstillet pavillioner – retro militærmateriel og pølsebod, samt besøg af brandberedskabet fra Lellinge, LG- MC club og Harley Davidson Vennerne fra Ll.Skensved. Desuden besøgte Social- og ældreminister Astrid Krag og Borgmester Marie Stærke de forskellige stande og så ud til at hygge sig i det gode vejr. En lang dag sluttede på Greve Rådhus hvor dagen også blev markeret med faneborg, taler og uddeling af ”børnemedaljer”.

Tak til alle, det var med til at gøre dagen til en god oplevelse. Se billeder på hjemmesiden www.koogf.dk

På Nordfyn – nærmere bestemt i Bogense har der også været afholdt generalforsamling. Det fortæller foreningens formand René Rasmussen om her:

Nordfyns Garderforening afholdte generalforsamling for året 2020 Fredag den 24/9-2021 i Særslev Skytteforenings lokaler. 26 medlemmer mødte op TAK.

Inden generalforsamlingen startede rejste alle sig for at mindes vores afdøde medlem Maj 54 Kjeld Nielsen. Tage Rasmussen blev valgt som dirigent et erhverv han udførte til stor tilfredshed. Formanden og kasseren aflagde deres beretninger som blev godkendt.  Valg af bestyrelsesmedlemmer blev Benny Ohlsen og Jørgen Rasmussen og Renè Rasmussen genvalgt, til skydeudvalget blev Erik Lillesøe og Kim Gram og Renè Rasmussen genvalgt.

Der var en livlig snak om nye medlemmer samt andet der blev drøftet godt igennem.

Der blev overrakt jubilæumstegn til 25 År Juni 6 Anders Petersen, Juni 96 Michael Christoffersen. 50 år Maj 70 Allan Hansen, Feb. 71 Villy Knudsen. 60 År Maj 54 Jens Christensen, Juli 58 Arne Larsen, Maj 59 Ejner Schmidt. Tegn der vil blive overrakt personligt af formande er 70 År Maj 49 Erik Jensen. 75 År Juli 45 Eigil Jørgensen da de 2 var forhindret i at møde op.

Nordyns Gardeforenings skytter blev også belønnet for den lidt stille landskydning 2020 her fik Aug 08 Jacob Nielsen og Sep. 62 Hans O. Rasmussen overrakt deres præmier for en flot skydning, begge med 198 point.

Hele referatet kan se på vores hjemmeside:

www.nordfyns-garderforening.dk

Og så slutter vi denne måneds rundtur til foreningerne nordfjords – nærmere bestemt i Østvendsyssel, hvor foreningen har været til foredrag på Brønderslev Rådhus. Her beretter foreningen:

Onsdag d 22 september troppede 24 gardere inc deres skønne påhæng op på Brønderslev rådhus, til foredrag med, kommunens Borgmester, Mikael Klitgaard.

Vi blev budt velkommen i den nyrenoveret byrådssal. Salen var blevet opdateret med nyt it, så der under Corona stadig kunne afholdes byrådsmøder på forsvarlig vis.

Det var en borgmester i hopla, man skulle næsten tro, at han havde fået isat et ekstra batteri, for de sjove anekdoter om hans liv blev ved og ved, som en anden Duracell kanin. Han snakkede om hans barndom på landet, hvor skolen måske ikke blev prioriteret som det første, men at hjælpe til på gården var en selvfølge.

Senere blev han uddannet som lærer, med arbejde på Hjallerup skole. Nogle af de deltagende garder kunne endda huske, at have haft ham som lærer. Senere købte han sin egen gård. Interessen for politik havde altid været der, og da muligheden for at stille op til valg i 2002 bød sig, kunne Mikael Klitgaard ikke sige nej. Og lige siden har han været borgmester, dog med en enkel pause i en valgperiode fra 2009 – 2013.

Der blev snakket om løst og fast, selv asfaltkvaliteten af de kommunale veje blev diskuteret. Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage. 

.

.

.

.