.

.

 

.

De Danske Garderforeningers

Fællesvedtægter

.

Navn og hjemsted

§ 1
Stk. 1. Organisationens navn er “De Danske Garderforeninger”, forkortet DG. Organisationen, der er stiftet den 21. maj 1911 under navnet “De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation”, er en sammenslutning af danske garderforeninger.
Stk. 2. DG’s hjemsted er København.

.

Formål

§ 2
Stk. 1. Det bærende idégrundlag er, i et net af garderforeninger i ind- og udland, at give gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som kendetegner tjenesten ved Den Kongelige Livgarde (Livgarden).
Stk. 2. Det er DG’s formål at knytte alle garderforeninger sammen i en stor, stærk helhed, der i respekt overfor Kongehuset, opretholder samhørighedsforholdet til Livgarden, og som ud fra en samfundsbevidst grundindstilling, sagligt og fri af partipolitik, virker til støtte for:
• Danmarks nationale selvstændighed.
• De personlige frihedsidealer i et demokratisk samfund, hvor enhver har retten til frit at tænke, tro og tale.
• Støtte Livgarden hvor muligt; især gennem opmuntringer og belønninger til tjenstgørende gardere.
• Støtte gardere, der er, samt veteraner, der har været, udsendt i international tjeneste.

.

Mål

§ 3
Stk. 1. Det er DG’s fornemmeste mål, indenfor rammerne af en repræsentativt demokratisk organisation, at tilvejebringe et koordineret samvirke om handlinger og idéer, der er påkrævet for at virkeliggøre det fælles formål.
Stk. 2. De dertil knyttede opgaver er følgende:
• Formidle information til fremme af samarbejdet internt og i forholdet til Livgarden samt formidle udadrettet information, der kan underbygge støttevirksomheden samt oplyse om DG’s eksistens, formål og virke.
• Få flest mulige tjenstgørende til at være medlemmer af DG.
• Gennem DG Ung at gøre en særlig indsats for at fastholde medlemmer, før disse overføres til en garderforening.
• Som primære informationskilder at udgive Garderbladet med 11 numre årligt og opretholde en hjemmeside, herunder give dem form og indhold, så de kan være motivation for såvel indmeldelse som fortsat medlemskab af en garderforening.
• Medvirke til at styrke sammenhold og kammeratskab og fremme samarbejdet mellem de enkelte garderforeninger gennem regionale og landsdækkende aktiviteter, herunder vedligeholdelse af gamle garderes skydefærdighed.
• Fastholde forbindelsen og samhørighedsfølelsen til Livgarden. Fællesvedtægter De Danske Garderforeninger Side 3 af 10
• Samvirke med andre soldaterforeninger og andre ligesindede sammenslutninger om opgaver af fælles interesse.
• Bidrage til internordisk samarbejde og forståelse i almindelighed og mellem de nordiske garderforeninger i særdeleshed.
• Støtte værdige, trængende tjenstgørende og gamle gardere eller deres efterladte gennem de af Præsidiet forvaltede legat-, fonds- og foreningsmidler.
• Hædre og belønne medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for gardersagen.
• Effektivt forvalte de til rådighed værende drifts-, fonds- og foreningsmidler.

.

Struktur

§ 4
DG struktureres i ansvars- og kompetencemæssig henseende således:
• Garderforeningerne
• Repræsentantskabet
• Regionsråd
• DG Ung
• Præsidiet med Sekretariat

.

Garderforeningerne

§ 5
Stk. 1. Garderforeningerne er selvstændige, organisatoriske enheder, der selv fastsætter deres vedtægter.
Stk. 2. Den enkelte garderforening udøver sit virke i overensstemmelse med det fælles formål, nedfældet i § 2 samt under iagttagelse af de til Fællesvedtægterne knyttede administrative regler og retningslinjer, der er nødvendige for at opfylde de mål, der er opstillet i § 3.
Stk. 3. Garderforeningerne tilsikres medbestemmelse i alle fælles anliggender gennem stemmeberettigede repræsentanter i Repræsentantskabet samt gennem samråd med Præsidiet om udformning af de nødvendige administrative regler og retningslinjer.
Stk. 4. Til dækning af DG’s fællesudgifter indbetaler den enkelte garderforening en afgift pr. medlem af den pågældende forening. Medlemsafgiften, der fastsættes af Repræsentantskabet, pristalsreguleres med ændring ved årsskiftet efter afholdelse af Repræsentantskabsmøde. Grundlag for reguleringen er den for 2023 fastsatte medlemsafgift. Detaljerede bestemmelser for medlemsafgiftens udregning og indbetaling skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 5. Af medlemsafgiften overføres 10 kr. pr. medlem til en gavekonto øremærket større gaver i forbindelse med mærkedage i Kongehuset og Livgarden.
Stk. 6. En garderforening, der primært omfatter og har navn efter et geografisk område (by, landsdel eller lignende), og som tilslutter sig de i DG’s Fællesvedtægter §§ 2 & 3 nævnte formål og mål, kan anmode Præsidiet om optagelse i DG. Anmodningen skal forelægges Repræsentantskabet til godkendelse på første ordinære møde.
Stk. 7. En garderforening, som er i restance med sin medlemsafgift, har ikke stemmeret på Repræsentantskabsmøder eller formandsmøder. Fællesvedtægter De Danske Garderforeninger Side 4 af 10
Stk. 8. En garderforening, der ikke overholder Fællesvedtægterne, herunder er i restance med betaling af medlemsafgift til DG, kan af Repræsentantskabet på første ordinære Repræsentantskabsmøde ekskluderes. Repræsentantskabets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for domstol eller anden myndighed.
Stk. 9. En garderforening kan udmelde sig af DG med et halvt års varsel til kalenderårets udgang.

.

DG Ung

§ 6
Stk. 1. DG Ung har til formål at hverve flest mulige værnepligtige gardere som medlemmer før hjemsendelsen med ønsket om at sikre en livslang tilknytning til garderforeningerne.
Stk. 2. Medlemskab af DG Ung løber i op til 10 år efter indkaldelsen. Herefter overføres medlemmet automatisk til garderforeningen nærmest bopælen, medmindre der forinden er fremsat ønske om medlemskab af en anden garderforening.
Stk. 3. Medlemmer af DG Ung samles i særlige Årgangsklynger, der administreres af Præsidiet og DG’s Sekretariat.
Stk. 4. Medlemmer af DG Ung betaler et kontingent, der årligt fastsættes af Præsidiet, idet der betales fuld medlemsafgift til DG.
Stk. 5. Medlemmer af DG Ung modtager Garderbladet med samme udgivelsesfrekvens som medlemmerne af garderforeningerne.
Stk. 6. Sekretariatet er ansvarlig for arrangementer for medlemmer af DG Ung inden for de af Præsidiet fastlagte budgetrammer, og det af Præsidiet fastsatte mandat.
Stk. 7. Medlemmer af DG Ung skal efter 5 års medlemskab tilbydes overflytning til en garderforening efter eget valg. Overflytning medfører ingen ændring i medlemskabet af DG Ung, men medlemmet skal betale en eventuel difference mellem kontingentet til DG Ung og den garderforening, hvortil medlemmet overføres.   

Repræsentantskabet

§ 7
Stk. 1. Repræsentantskabet er DG’s øverste myndighed i alle fælles anliggender, og dets beslutninger er bindende for Præsidiet og for garderforeningerne. 
Stk. 2. Repræsentantskabet består af delegerede fra samtlige tilsluttede garderforeninger, der har stemmevægt i forhold til foreningens medlemstal pr. 1. januar i mødeåret, eller pr. 1. juli, hvis Repræsentantskabsmødet finder sted i andet halvår. 
Stk. 3. Repræsentantskabet udøver sin myndighed på det ordinære Repræsentantskabsmøde, normalt en gang om året senest i juni måned. 
Stk. 4. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 30 dages varsel, hvis Præsidiet finder anledning dertil og skal indkaldes, hvis det skriftligt forlanges af mindst 10 procent af de tilsluttede foreninger. 
Stk. 5. Repræsentantskabsmøderne bør afholdes på skift mellem landsdelene. Mødestedet bestemmes to år forud. 
Stk. 6. Repræsentantskabsmødet afholdes af Præsidiet. Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra Præsidiet, at en garderforening efter forudgående tilbud påtager sig værtskabet for Repræsentantskabsmødet og i overensstemmelse med de i “Håndbog for DG” givne retningslinjer og vejledninger planlægger og forbereder Repræsentantskabsmødet og de dermed forbundne aktiviteter om to år. 
Stk. 7. Regionens vicepræsident bistår med ansvar overfor Præsidiet værtsforeningen i planlægningen af Repræsentantskabsmødet. 
Stk. 8. Indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde meddeles i Garderbladet, på DG’s hjemmeside eller på anden måde digitalt senest i april måned. Dog med mindst 30 dages varsel. 
Stk. 9. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde, indgives til Præsidiet senest den 1. april. Dog skal forslag, som kan pålægge garderforeningerne udgifter ud over pristalsregulering af medlemsafgiften, indgives til Præsidiet senest den 1. februar således, at forslagene kan behandles på de regionale formandsmøder. 
Stk. 10. Ethvert medlem af en garderforening og DG Ung har adgang til Repræsentantskabsmøder. Dog kan kun de af garderforeningerne valgte eller udpegede repræsentanter stemme på foreningens vegne. En garderforening kan kun repræsenteres af egne medlemmer. Dog kan foreninger i Region VI stemme ved fuldmagt, der skal være udstedt til en forening og være Sekretariatet i hænde senest 14 dage før Repræsentantskabsmødet. Fuldmagter må ikke indeholde stemmebindinger.
Stk. 11. Udgifterne til Repræsentantskabsmødet afholdes af DG. 
Stk. 12. Dagsordenen for Repræsentantskabsmødet offentliggøres i Garderbladet, på DG’s hjemmeside eller udsendes på anden måde med mindst 30 dages varsel og skal normalt omfatte følgende punkter: 
• Valg af dirigent.
• Valg af referant.
• Præsidentens beretning (herunder Garderbladet, hjemmesiden og de af Præsidiet nedsatte udvalg).
• Indkomne forslag.
• Forelæggelse af regnskab.
• Fastsættelse af kommende års medlemsafgift til DG og forelæggelse af budgettet for det dertilhørende regnskabsår.
• Præmieuddeling.
• Valg af Præsident.
• Meddelelse om valg til Regionsråd.
• Valg af 1. Vicepræsident.
• Valg af godkendt revisor.
• Valg af kritiske revisorer og suppleant.
• Fastsættelse af mødested om to år.
• Eventuelt.
Stk. 13. Med undtagelse af vedtægtsændringer afgøres alle sager af Repræsentantskabet med simpelt flertal blandt de fremmødte foreninger. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt blot én stemmeberettiget forening forlanger det, skal afstemninger foregå skriftligt. 
Stk. 14. Enhver fremmødt garderforening har forlods 1 stemme og derefter 2 stemmer pr. påbegyndte 50 medlemmer pr. nærmest forudgående 1. januar eller 1. juli. 
Stk. 15. Øvrige retningslinjer og vejledninger vedr. Repræsentantskabsmødet skal fremgå i “Håndbog for DG”. 

.

Regionerne

§ 8
Stk. 1. Danmark opdeles i følgende regioner:
• Region I Nordjylland.
• Region II Øst- og Midtjylland og Samsø.
• Region III Syd- og Sønderjylland.
• Region IV Fyn, Langeland og Ærø.
• Region V Sjælland, Møn, Lolland-Falster og Bornholm.
• Region VI Garderforeninger i Udlandet.

.

Regionsråd

§ 9
Stk. 1. Der vælges et regionsråd i hver region. Regionsråd vælges i de enkelte regioner på regionens ordinære formandsmøder. Såfremt blot én stemmeberettiget forening forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Stk. 2. Regionsrådet består af 3-5 medlemmer, hvoraf ét vælges som formand på regionens ordinære formandsmøde. Regionsrådets formand er regionens Vicepræsident. Den samme person kan højest beklæde posten i otte år.
Stk. 3. Regionens skydeleder, der vælges på regionens ordinære formandsmøde for en 2-årig periode i Region I, III og V i lige år og i region II og IV i ulige år, er født medlem af Regionsrådet. Der vælges ikke skydeleder i Region VI.
Stk. 4. Herudover vælges 1-3 medlemmer fra regionens garderforeninger. En for-ening kan kun have ét valgt medlem i Regionsrådet. Ét af Regionsrådets medlemmer vælges på regionens ordinære formandsmøde som suppleant for Regionsrådets formand og repræsenterer regionen ved præsidiemøder og andre opgaver, hvor Regionsrådets formand melder forfald.
Stk. 5. Alle sager og valg på formandsmøder afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte foreninger. Enhver fremmødt garderforening har forlods 1 stemme, og derefter 2 stemmer pr. påbegyndte 50 medlemmer pr. nærmest forudgående 1. januar eller 1. juli.
Stk. 6. Regionsrådets opgaver er blandt andre:
• At repræsentere regionens garderforeninger i Præsidiet.
• At videreformidle information fra Præsidiet til regionens garderforeninger.
• At styrke og koordinere regionale aktiviteter og aktiviteter regionerne imellem.
• At deltage aktivt i regionale hverveaktiviteter.

.

Præsidiet

§ 10
Stk. 1. Præsidiet varetager påhvilende opgaver samt den koordination af handlinger og idéer, der er påkrævet for at virkeliggøre DG’s fælles formål og mål jfr. §§ 2 & 3. Præsidiet støttes af et sekretariat.
Stk. 1.1. Præsidiet administrerer DG Ung jfr. bestemmelserne i §6
Stk. 2. Præsidiet består af:
Stk. 2.1. Præsidenten, der vælges af Repræsentantskabet. Præsidenten er DG’s formelle leder og har det overordnede ledelsesansvar. Ansvaret indbefatter formidling af såvel intern som ekstern kommunikation og kontakt. Præsidenten varetager sin ledelsesfunktion og udøver den dertil hørende myndighed med ansvar overfor Repræsentantskabet. I tilfælde af Præsidentens forfald varetager den af Repræsentantskabet valgte 1. Vicepræsident Præsidentens pligter.
Stk. 2.2.En Vicepræsident for hver af de fastsatte regioner jfr. § 7. Vicepræsidenten, der er valgt som formand for Regionsrådet i sin region, er de pågældende foreningers tillidsmand, og skal fremme samarbejdet mellem foreningerne i den region, hvori han er valgt, samt virke som forbindelsesled mellem regionen og Præsidiet og omvendt.
Stk. 2.3. Vicepræsidenterne indkalder og leder formandsmøder i regionen efter behov, dog mindst én gang årligt i perioden marts-april forud for Repræsentantskabsmødet. Referat af formandsmøder tilsendes DG’s Sekretariat og fordeles herfra til garderforeningerne, Præsidiet og de af Præsidiet nedsatte udvalg. Præsidenten eller den af ham udpegede repræsentant kan deltage i formandsmøder eller dele deraf.
Stk. 3. Præsidiet er bundet af de beslutninger, der træffes af Repræsentantskabet, og udøver sin virksomhed med ansvar overfor dette under iagttagelse af de i stk. 3.1.-3.10. fastsatte bestemmelser.
Stk. 3.1. Præsidiet har pligt til, i samarbejde med garderforeningerne, at udarbejde klare og enkle administrative bestemmelser og retningslinjer, der er forudsætningen for samspillet med foreningerne om løsning af de fælles opgaver, der fremgår af § 3. stk. 2. De detaljerede bestemmelser og retningslinjer skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 3.2. Ansvaret for planlægning og gennemførelse af de landsdækkende skydeaktiviteter delegeres til et skydeudvalg bestående af en formand, der udpeges af Præsidiet for en 2-årig periode i lige år, samt skydeledere der vælges regionalt af garderforeningerne på de ordinære formandsmøder med én for hver region. Forretningsorden for Skydeudvalget skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 3.3. Præsidiet har ansvaret for at udgive Garderbladet 11 gange årligt. Dog kan der i særlige tilfælde, som Præsidiet ikke har mulighed for at påvirke, afviges herfra. I sådanne tilfælde skal Regionsrådene orienteres umiddelbart, ligesom en redegørelse for beslutningen skal medtages i beretningen til førstkommende Repræsentantskabsmøde.
Stk. 3.4. Til at varetage de redaktionelle og administrative opgaver i tilknytning til udgivelse af Garderbladet og kontinuerlig ajourføring af DG’s hjemmeside, sociale medier, m.v. nedsætter Præsidiet et medieudvalg. Præsidiet kan ansætte en redaktør af Garderbladet og kommunikationsansvarlig for DG. Redaktøren er ansvarlig i henhold til Medieansvarsloven.
Stk. 3.5. Præsidiet skal nedsætte et medieudvalg jfr. stk. 3.4. samt et håndbogsudvalg med pligt til at sikre, at ”Håndbog for DG” altid er ajourført.
Stk. 3.6. DG’s årsregnskaber for drift, fonde og foreninger skal revideres af en godkendt revisor, der vælges på Repræsentantskabsmødet for ét år ad gangen. Regnskaberne revideres desuden af 2 kritiske revisorer, der vælges af Repræsentantskabet blandt foreningernes medlemmer.
Stk. 3.7. Præsidiet kan nedsætte udvalg efter behov. Forretningsordenen for stående udvalg skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 3.8. Præsidiet fastsætter selv sin forretningsorden, der skal fremgå af ”Håndbog for DG”.
Stk. 3.9. Præsidiet holder mindst 3 møder om året. Der udfærdiges referat af præsidiemøder, der tilsendes garderforeningerne. Originaleksemplarer, i underskrevet stand, skal indgå i DG’s arkiver.
Stk. 3.10. Præsidiet udarbejder årligt en skriftlig beretning om DG’s virksomhed. Præsidenten aflægger herudover en mundtlig beretning til godkendelse på det ordinære Repræsentantskabsmøde.

.

Valgbestemmelser og funktionsperioder for præsidiemedlemmer, m.fl.

§ 11
Stk. 1. Præsidenten vælges af Repræsentantskabet for en 2-årig periode i lige år. Den samme person kan højest beklæde posten i otte år. Fællesvedtægter De Danske Garderforeninger Side 8 af 10
Stk. 2. Præsidiet eller Garderforeningerne fremsætter forslag til genvalg eller bringer nye kandidater i forslag senest den 1. februar det år, Præsidenten er på valg.
Stk. 3. For regionsrådsformænd (vicepræsidenter) gælder samme valgbestemmelser og åremålsgrænser som for Præsidenten. Dog vælger Region I, III og V regionsrådsformænd i ulige år; Region II, IV og VI i lige år.
Stk. 4. Kandidatforslag indgives til Regionsrådet senest 10 dage før det ordinære formandsmøde.
Stk. 5. Blandt vicepræsidenterne vælger Repræsentantskabet for en 1-årig periode en 1. Vicepræsident, der er Præsidentens stedfortræder ved dennes forfald.
Stk. 6. Den godkendte revisor vælges for ét år ad gangen.
Stk. 7. De kritiske revisorer vælges for en 2-årig periode. Én vælges i lige år og én i ulige år.
Stk. 8. Suppleant for de kritiske revisorer vælges for ét år ad gangen.
Stk. 10. For alle valgte funktioner gælder, at tiltrædelse sker umiddelbart efter, at valg har fundet sted. Dog er afgående vicepræsidenter medansvarlige for beretning og regnskab for det foregående år frem til førstkommende ordinære Repræsentantskabsmøde.
Stk. 11. Såfremt Repræsentantskabsmødet eller formandsmøderne ikke kan afholdes på grund af ekstraordinære forhold, forlænges samtlige funktionsperioder, indtil de besluttende forsamlinger atter kan mødes.

.

Kritiske revisorer

§ 12
Stk. 1. Den kritiske revision har til formål på garderforeningernes vegne at kontrollere og revidere de dispositioner, som Præsidiet har truffet.
Stk. 2. Det er de kritiske revisorers opgave at påse, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med DG’s formål og med Repræsentantskabets beslutninger.
Stk. 3. Idet den godkendte revisor mindst én gang årligt foretager uanmeldt eftersyn af samtlige beholdninger under DG’s forvaltning, varetager de kritiske revisorer opgaver som følger:
Stk. 3.1. Kvartalsvis budgetopfølgning på grundlag af de kvartalsvise regnskaber, der tilsendes fra den godkendte revisor. Bemærkninger tilsendes Præsidiet.
Stk. 3.2. Tilsyn med at forvaltede midler er betryggende anbragt, og at de giver et rimeligt afkast. Det skal herunder kontrolleres, at der foreligger klare sikkerhedsmæssige aftaler med de pågældende pengeinstitutter angående alle DG’s indeståender og likvider (drift, fonde og foreninger) samt at kontante indeståender på DG’s konti på intet tidspunkt overskrider den af Folketinget fastsatte grænse for indskydergaranti. Fællesvedtægter De Danske Garderforeninger Side 9 af 10
Stk. 3.3. Tilsyn med bl.a. ved stikprøvevis bilagskontrol at omkostningsforbruget er i overensstemmelse med DG’s formål og de af Repræsentantskabet trufne beslutninger.
Stk. 4. De kritiske revisorer underskriver årsregnskabet og kan hertil fremsætte deres vurdering af forhold, som de mener, bør forelægges Repræsentantskabet, der har den afgørende myndighed.
Stk. 5. De kritiske revisorer fungerer som udgangspunkt som stemmetællere ved afstemninger på repræsentantskabsmødet.

.

Sekretariatet

§ 13
Stk. 1. Præsidiet etablerer og fastsætter sekretariatets organisation og kan ansætte en forretningsfører som daglig leder samt det fornødne kontorpersonale.
Stk. 2. Sekretariatet støtter Præsidiet i al dets virksomhed og varetager DG’s daglige sekretariats- og regnskabsvirksomhed samt konsultativ service overfor garderforeningerne, disses enkelte medlemmer, såvel som årgangssammenslutninger.

.

Økonomi

§ 13
Stk. 1. Præsidiet har det overordnede ansvar for forvaltning og administration af DG’s drifts-, fonds- og foreningsmidler. Herunder hører ansvar for, at udgifter til lønninger og administration samt godtgørelser til Præsidiets medlemmer og medarbejdere ikke væsentligt forringer Præsidiets øvrige servicevirksomhed overfor garderforeningerne.
Stk. 2. Præsidiet fastlægger de nødvendige administrative og kontrolmæssige procedurer og den dertil knyttede ansvarsplacering, der skal fremgå af Præsidiets forretningsorden og skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 3. Præsidiet kan give prokura til forretningsføreren til tegning af dele af DG’s drifts-, fonds- og foreningskonti.
Stk. 4. Ingen medlemmer af Præsidiet og Regionsrådene oppebærer honorar. For deltagelse i Præsidiemøder og Repræsentantskabsmøder samt for særlige af Præsidiet pålagte rejseaktiviteter kan der udbetales refusion for udlæg. Nærmere regler herom skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 5. Sekretariatets medarbejdere kan oppebære løn, såfremt frivillig assistance ikke kan skaffes. Der skal i sådanne tilfælde foreligge ansættelseskontrakt og stillingsbeskrivelse.
Stk. 6. DG’s regnskabsår er kalenderåret. Udover årsregnskabet udarbejdes kvartalsvise regnskaber til løbende budgetopfølgning. Præsidiet fører regelmæssigt tilsyn med den daglige bogføring og gennemgår de kvartalsvise regnskaber.
Stk. 7. Revision af DG’s årsregnskaber og kontrol af Præsidiets dispositioner gennemføres af den godkendte revisor og de kritiske revisorer i forening. Den godkendte revisor har det professionelle Fællesvedtægter De Danske Garderforeninger Side 10 af 10 ansvar i overensstemmelse med gældende god revisorskik. De kritiske revisorers generelle ansvar er på garderforeningernes vegne at kontrollere og revidere de dispositioner, som Præsidiet har truffet, og tilsikre at disse er i overensstemmelse med beslutninger truffet af Repræsentantskabet.
Stk. 8. Det reviderede årsregnskab samt budgettet for det afsluttede og budgetterne for de kommende to regnskabsår udsendes til foreningerne mindst 30 dage før det ordinære Repræsentantskabsmøde. Regnskabet forelægges Repræsentantskabet til godkendelse.
Stk. 9. Årsregnskaber for fonde, foreninger og legater fremlægges til gennemsyn ved Repræsentantskabsmødet. Bestemmelser vedrørende ansøgning og indstilling om tildeling fra de af Præsidiet bestyrede fonde, foreninger og legater skal fremgå af “Håndbog for DG”.
Stk. 10. Investeringer, nyanskaffelser og gaver, der overstiger 5 procent af DG’s indtægter i seneste godkendte årsregnskab, skal forelægges for og godkendes af Repræsentantskabet.

.

Vedtægtsændringer

§ 15
Stk. 1. Forslag til ændring i DG’s Fællesvedtægter skal fremgå som et særligt punkt i Repræsentantskabsmødets meddelte dagsorden.
Stk. 2. Forslag til ændringer i DG’s Fællesvedtægter skal indgives til Præsidiet senest den 1. februar, således forslaget kan behandles på de regionale formandsmøder.
Stk. 3. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

.

Opløsning

§ 16
Stk. 1. Forslag om DG’s ophør skal meddeles og vedtages som en vedtægtsændring jfr. § 14.
Stk. 2. I tilfælde af DG’s opløsning bestemmer Repræsentantskabet, under skyldig hensyntagen til at DG’s effekter ikke må gå til grunde, hvad der skal ske med DG’s arkiver og ejendele og de af Præsidiet administrerede midler, med mindre andet er anført i bestemmelserne under de af DG administrerede fonde, foreninger og legater.

.

Disse Fællesvedtægter er senest ændret på Repræsentantskabsmødet i Holstebro.
21. maj 2022
Vedtægter til download