.

.

Foreningsnyt maj 2022

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udgøre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for maj måned 2022. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard Schultz – april 2021

Generalforsamling i Assens Garderforening

Generalforsamlingen, d. 18. marts blev afholdt på Haarby Kro med i alt 27 deltagere.

Det var foreningens generalforsamling nr. 77. Som dirigent valgtes Ole Gundersen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. I bestyrelsens beretning konstaterede formanden Tom Kristensen, at foreningen nu har 70 medlemmer. 

Herefter blev der kort gennemgået, hvilke aktiviteter, som foreningen har deltaget i. Formanden takkede bestyrelsen og samarbejdspartnere for godt samarbejde i den forløbne periode. Beretningen blev godkendt og dirigenten gav ordet til kasserer Leif Jessen, der gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. 3.300,00. Regnskabet blev godkendt. Dirigenten gik videre til valghandlingerne iflg. vedtægterne. Genvalg til formanden Tom Kristensen og genvalg til Leif Jessen. Arne Jul Madsen havde valgt at stoppe i bestyrelsen. Nyvalgt blev Henrik Even. Øvrige valg var genvalg. Dog blev Chr. Meng nyvalgt til bilagskontrollantsuppleant, idet Frits Jacobsen ikke genopstillede.  Forslag til behandling blev gennemgået af formanden Tom Kristensen, der fremlagde en kontingentforhøjelse på kr. 50,00 til nyt årligt kontingent kr. 350,00 gældende for 2023. Forhøjelsen blev vedtaget af generalforsamlingen. Ligeledes blev der fra generalforsamlingen givet tilsagn til, at bestyrelsen arbejdede videre med ønsket fra Faaborg Garderforening om en sammenlægning med Assens Garderforening. Efter den efterfølgende spisning blev der uddelt hæderstegn. Der var 25-årstegn til Tuk Erik Jørgen-Jensen og Terkel Larsen Skibby. Terkel var dog ikke til stede, 50-årstegn til Ole Gundersen, 60-års vingave til Arne Jul Madsen og 65-års vingave til Jørgen Henning Madsen. Endeligt blev Arne Jul Madsen udnævnt til nyt æresmedlem af garderforeningen i Assens.

Generalforsamling i Bjerringbro

Generalforsamling: Tirsdag den 15. marts, afholdtes generalforsamling Bjerringbro i Idræts & Kulturcenter.

Formanden, jun. 68 Ole Fisker Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen og blev selv, som vanligt, straks udpeget som ordstyrer og gik herefter over til sin beretning om årets aktiviteter. Generalforsamlingen kan nu igen køres efter vedtægterne, som siger at disse skal afholdes i marts måned. Forrige generalforsamling, var den 14. september, så det siger sig selv at det ikke blev den store beretning, der forelå i år. Det årlige bestyrelsesmøde aflystes, da smittetrykket stadig lå højt og der var ingen større ting, der skulle besluttes. Der har været afholdt et virtuelt formandsmøde i Region 2, som primært omhandlede DG Ung samt en presserende kontingentforhøjelse, hvor vi støttede forslag 2 med den største forhøjelse. Men da vi ikke, havde mulighed for at deltage, sendte Per en tilkendegivelse, som blev taget til referat. Coronaen afholdt os fra at aflægge garder nov. 48 Viggo Thorup Nielsen et besøg på hans 95-års fødselsdag. Viggo fik dog et hyggeligt besøg senere. HM. Dronningens 50-års regentjubilæum skulle have været fejret den 15. januar, hvor Formanden og Gunnar var klar til at drage afsted med fanen. Det blev som bekendt udsat til den 10. september, hvor vi så tager turen til hovedstaden med bus fra Randers. Den 26. februar var der regionsbowling i Viborg, hvor vi desværre måtte melde afbud, da vi ikke kunne stille hold. Der er regionsmøde i Odder søndag den 27. marts, hvor der er kørelejlighed fra Bjerringbro. Der skal vælges en ny Regionsformand, da Jens Saabye afslutter sin 8 års periode. Peder Byskov fra Djursland garderforening stilles i forslag. Der er repræsentantskabsmøde i Holstebro den 21. maj, hvor formanden forventer at deltage. Alle gardere kan deltage gratis inkl. morgenkaffe, læs i bladet. Det bliver jo med musikkorpset deltagelse, så afsæt en lørdag formiddag til en festlig dag. Måske møder man pludselig en gammel garder som man kender fra samme årgang, som en selv. Skydeudvalgsformanden Ivan Hovgaard oplyste at vi stiller et hold i veteranklasse II, men efterlyser flere deltagere til skydningerne. Hvis man ønsker at skyde, skal man også være medlem af Skyttekreds Bjerringbro. Kontingentet er her 350 kr. årligt. Kassereren gennemgik regnskabet, som viste et underskud på 1.835 kr. Primært pga. indførelse af et nyt bankgebyr på 1.000 kr., som det nu koster at have en foreningskonto, men også en lille tilbagegang i medlemstallet, som nu er nede på 40. Det pauvre resultat betød desuden at drikkevarerne denne aften måtte være for egen regning. Det ville vort æresmedlem 266107 nov. 55 Carsten Bomholt dog ikke høre tale om og tilbød at give en øl til alle. En stor tak til Carsten. Kontingentet for 2023 fastsattes til 350 kr., inklusiv de 10 kr. som forlods er øremærket til Julegavefonden. Herefter overgik man til valgene. Ole Fisker Andersen blev genvalgt som formand. Der var desuden genvalg af feb. 74 Per Dalgaard og jun. 85 Jacob Bøje Petersen til bestyrelsen, samt genvalg af dec. 83 Ole Mortensen som suppleant, jun. 68 Ole Andersen som fanebærer og dec. 83 Ole Mortensen som revisor. Inden der skulle serveres den traditionelle kaffe og ostemad blev der uddelt 25 års tegn til jun. 85 Jacob Bøje Petersen og dec. 83 Ole Mortensen.

Feb. 74 Per Dalgaard

Generalforsamling i Kolding

Den 7. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling på Bramdrupdam Kro. Der var mødt 29 af foreningens medlemmer op af de 31 tilmeldte. Coronaen har ikke helt sluppet sit tag, så der var løbet et par sygemeldinger ind i sidste øjeblik.

Bestyrelsen valgte at gentage planen fra sidste møde ved at der blev startet med spisning, for derefter at starte generalforsamlingen når der var ryddet af bordet.

Bestyrelsen foreslog Peter Gæmelke som dirigent, som blev valgt med akklamation. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt gav dirigenten ordet tilbage til formanden, så han kunne aflægge beretning for 2021.

Beretningen kunne ikke fortælle om nogen fællesarrangementer, da Coronaen havde spær-ret for at det kunne lade sig gøre. Foreningens fane havde dog været på flere ture, hvor især den forsinkede fejring af 100 året for genforeningen den 13. juni 2021 og mindehøjtidelig-heden for den faldne frihedskæmpere den 4. maj kan nævnes.

Den ene halvdel af de nye gardere havde valgt at holde deres blå fest i Kolding hvor forenin-gen arrangerede marchen gennem byen og stod for servere bobler og petit fours efter para-den var trådt af i slotsgården.

Formanden havde været med til at repræsentere Kolding Kommune til mindehøjtidelighe-den for de faldne Sønderjyder, den 11/11 2021 i Braine i Frankrig. HKH prins Joakim var hovedtaler ved arrangementet og han lagde kranse ved kirkegården og mindesmærket.

Kasseren fremlagde regnskabet, som viste et lille underskud. Dette er normalt i de år hvor foreningen er vært for Trekantskydningen. Budgettet for 2022 viste et lille overskud.

I pausen midt i generalforsamlingen uddelte formanden hæderstegn til jubilarerne. Forenin-gens nye æresmedlem Hans Egon Bøttker blev kaldt op for at modtage 70 års hædersteg-net.

Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer der var på valg, men da det kun var muligt at vælge 1 suppleant til bestyrelsen, måtte posten stå ubesat.

Bestyrelsen foreslog forsamlingen at hæve det årlige kontingentet med 50 kr. for at imøde-komme en forventet stigning i medlemsafgiften fra DDG. Dette forslag blev godkendt.

Under eventuelt blev det bragt på bane, at vores fane er ved at være slidt og en udskiftning nærmer sig. Det blev foreslået at bestyrelsen at få lavet et budget for anskaffelse af en ny, og fremlægge det på næste generalforsamling.

En stor tak til de fremmødte og på gensyn.

Generalforsamling i Thisted

Jun 68 Per Rask valgt som dirigent han gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning, formanden startede med at mindes jan. 51 121711 Kristian Møller og sep. 62 562900 Jan Nielsen som var døde siden sidste generalforsamling, derefter var der en omtale af foreningens aktiviteter det forgangne år, dog var han meget glad for den store opbakning til foredraget med KN. Lisa Bjerre, så  blev der også talt om DG-ung, som nu skal indskrives i DGs vedtægter på det kommende repræsentantskabsmøde i Holstebro. Årgangsparaden er i år flyttet til d. 13. august og ikke som vi kender det første søndag i maj pga. 100 året for en fodboldkamp mellem Livgarden og SveaGarden. Så var der omtale vores sommerudflugt en tur i Nationalpark Thy, derefter var der en tak modtagelsen af Garderforeningen ved medlemmernes runde fødselsdage og lign, der sluttedes med et leve for Garderforeningen.

Kasserer nov. 93 Morten Bylund fremlagte regnskabet som viste et overskud på godt 4000 kr. plus jubilæumsfond.

Der var genvalg af  Maj-85 Søren Denker, Dec-96 Claus Ehlers og Maj-80 Peder Langballe Kristiansen til bestyrelsen og: Jun. 68 Pers Rask og Jun. 68 Svend Oddershede som Bilagskontrolanter.

Kontingent blev hævet til 350 kr. + 25 kr. til jubilæumsfonden.

Aftenen sluttede med kammeratlig samvær og kortspil.

Nov. 78 Jørgen Jensen

.

.

.