.

.

Foreningsnyt august 2021

Garderbladets 32 sider kan ikke altid udføre rammerne for de mange historier, vi egentlig gerne vil fortælle. Her på siden har vi derfor samlet de foreningsindlæg, der ikke nåede med i Garderbladet for august måned 2021. 
Tekst: APR-12 Andreas Dalsgaard – August 2021

Vi starter i Bjerringbro, hvor Feb. 74 Per Dalgaard beretter om foreningens 60-års jubilæumsfest: 

Den 11. juni 1961 blev Garderforeningen for Bjerringbro og Omegn stiftet og lørdag middag den 12. juni, mødtes 8 medlemmer m/ledsagere på Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter til festmiddag samt en hyggelig eftermiddag, hvor snakken gik livligt og en stor del af historien blev genfortalt.  

Der var sendt en særlig indbydelse til de 2 af vore nuværende medlemmer, som også deltog i den stiftende generalforsamling. Det drejer sig om 920 nov 48 Viggo Thorup Nielsen, som blev valgt ind i den allerførste bestyrelse, en post han bestred i 25 år samt 370752 maj 58 Arne Norup, som har været medlem af garderforeningen siden starten og han har desuden været en lige så trofast revisor for foreningen siden 1974.

Inden kaffebordet blev Arme kaldt frem og fik efterfølgende påsat en 60 års bjælke på sit 50 års jubilæumstegn. Viggo kunne pga. sygdom desværre ikke deltage i jubilæumsfesten, men fik senere besøg derhjemme af formanden 777964 jun 68 Ole fisker Andersen, som her kunne overrække ham sin jubilæumsbjælke. 

De 8 deltagere – fra venstre dec 84 Lars Hansson, 563074 nov 63 Erling Knudsen, feb 74 Per Dalgaard, 777964 jun 68 Ole Fisker Andersen, jul 75 Heine Bonnevie, 695987 maj 66 Ivan Hovgaard, 370752 maj 58 Arne Norup og 266107 nov 55 Carsten Bomholt

Dernæst skal vi til Himmerland, der har afholdt foreningens 106. generalforsamling, hvor foreningen benyttede lejligheden til at uddele jubilæumstegn til fire medlemmer. Her fortæller formand Kjeld Sørensen:

Himmerlands Garderforeningen afholdte torsdag den 10. juni generalforsamling nr. 106. Denne var oprindeligt planlagt til at skulle afholdes i starten af december 2020, men grundet Covid-19 måtte denne også udsættes som så meget andet. Men bedre sent end aldrig. Der var tilmeldt 23 gardere, der havde en god aften på St. Binderup Kro.

Til denne aften var inviteret vicepræsident Jan-80 Olav Vibild, der fortalte lidt om sit virke som vicepræsident og om De Danske Garderforeninger i øvrigt.

Nov-54 Orla Juul Nielsen blev i starten af december udnævnt til æresmedlem af Himmerlands Garderforening. Det var dog først denne aften, at han fik det fysiske bevis på denne hæder.

De fire jubilæumstegnsmodtagere: 50 år Aug-67 Sigurd Sørensen, 40 år Mar-61 Niels Peter Steffensen, 40 år Nov-78 Arne Balling, 10 år Okt-80 Ole Høgh Sørensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi drøner mod vest og ned ad kysten til Garderforeningen for Ringkøbing-Skjern, der også har afholdt generalforsamling. Her fortæller formand Anders Bjerg om slagets gang: 

Foreningen fik mandag den 7. juni afholdt sin ordinære generalforsamling i ”Garderstuen”, generalforsamlingen var blevet udsat fra mandag den 8. februar på grund af Covid-19 restriktioner, der deltog knap 20 medlemmer og i de her Corona tider, må antallet vist være tilfredsstillende.

Efter fanerne var ført ind og formanden havde budt velkommen til medlemmerne og spisningen af den veltilberedte hamburgerryg var vel overstået, startede generalforsamlingen med at JUN 87 Carsten L. Skov blev valgt som dirigent.

Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord over 414-877 MAR 59 Leo Esager, der var gået bort siden sidste generalforsamling. Leo havde været medlem af foreningen siden 1969 og var valgt til bestyrelsen fra 1973 – 82, tillige var han foreningens fanebærer i perioden 1974 – 82. Leo var altid et meget aktivt medlem og mødte troligt op til foreningens arrangementer sammen med sin hustru.

Foreningen var repræsenteret med fanen ved bisættelsen. Formanden kunne fortælle at medlemstallet var gået tilbage med 2 medlemmer siden sidste år. Årets arrangementer blev omtalt, og det var hurtig overstået, da alt var blevet aflyst på nær landsskydningen på 200 m. Desuden blev de få andre arrangementer, foreningens medlemmer og

bestyrelsen havde deltaget i omtalt. Kassereren fremlagde et meget tilfredsstillende regnskab, der viste et overskud på godt 7000,00 kr.

Skydelederen kunne i sin redegørelse fortælle, at foreningens 1. hold var blevet nr. 1 i 2. division og 2. holdet var blevet nr. 1 i 3. division ved landsskydningen på 200 m. Under punktet valg var der genvalg til alle poster.

Formanden overrakte herefter hæderstegn til 415-525 NOV 59 Frode Toft, 50 år, OKT 80 Karsten Jensen, 40 år og NOV 91 Paulli L. Jeppesen, 25 år. Inden fanerne blev ført ud og generalforsamlingen formelt afsluttet, takkede formanden dirigenten for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Hæderstegnmodtagere ved Generalforsamlingen i Ringkøbing-Skjern Garderforening. Set fra venstre. 415-525 NOV 59 Frode Toft, OKT 80 Karsten Jensen, NOV 91 Paulli L. Jeppesen og Formand JAN 72 Anders Bjerg.

Vi afslutter rundturen i det nord-vest-jyske med et besøg i Thisted, der – næsten traditionen tro – er mødtes på det lokale Thisted Bryghus for at afvikle årets generalforsamling. Her fortæller foreningens sekretær Nov. 78 Jørgen Jensen:

Generalforsamling afholdt d. 4/6 2021 på Thisted Bryghus. 41 gardere var mødt. I forbindelse med middagen uddelte formanden 2 jubilæumstegn: 10 år: JAN. 71 Anders Kristensen og 50 år: JAN. 70 Kresten B Kristensen. 10 års tegn til AUG.10 Lasse Sørensen og 50 års tegn til JAN. 70 Niels Chr. Nielsen vil bilve uddelt ved en senere lejlighed.

Formanden uddelte skydepræmie til FEB 75 Jørgen Karlshøj, NOV. 71 Bent Olesen og sig selv.

Jun 68. Per Rask blev valgt som dirigent

Formand Niels Godiksen startede sin beretning med at mindes 2 garderkammerater, 562130  Jan. 63  Jens Vestergaard og 562145 Jan. 63 Christian Sandahl Jørgensen, der begge er gået bort. Æret være deres minde.

Formanden anmodede ved aflæggelsen af sin beretning, forsamlingen om at tage stillingen til bl.a. følgende punkter:

Hvordan får vi flere medlemmer i garderforeningen. Medlemmerne opfordres til at inviterer gardere som ikke pt. er medlem, med til foreningens arrangementer, så de kan se, om det er noget for dem.

Der er kommet en opfordring fra Præsidiet om økonomisk støtte på 10 kr. for hvert medlem i 2022. Forsamlingen godkendte forslaget efter en del debat, da man ønskede at støtte Gardersagen igennem DG.

Kontingent fritagelse for formanden, kassereren, fanebæreren og sekretæren i foreningen kan det fortsætte pga. antallet af medlemmer ikke er som før i tiden. Forsamlingen støttede fortsættelsen.

Der var herefter en livlig debat hovedsageligt om hvordan man fik nye medlemmer og fastholdt disse.

Beretningen taget til efterretning

Kasserer NOV 93 Morten Bylund fremlagde regnskabet, der viste et pænt overskud på knap 10.000

Regnskabet godkendt.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om vedtægtsændring i §12, således at det fremgår: at Foreningen tegnes af formand og kasserer, der ikke kan være samme person.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Nov. 78 Jørgen Jensen, Nov. 78 Niels Godiksen og Maj. 77 Per Sørensen, genvalgt til bestyrelsen.

Jun. 68 Pers Rask genvalgtes. Jun. 68 Svend Oddershede nyvalgtes som Bilagskontrolanter

Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret kr. 350,- heraf er 25,- øremærket til jubilæumsfonden. Forsamlingen godkendte.

Formanden opfordrede forsamlingen til at sætte kryds i kalenderen omkring den 8. april 2026, hvor foreningen kan fejre 125 års jubilæum.

.

.

.

.