Vedtægter 

I Navn & Formål
§01

Foreningens navn er: Himmerlands Garderforening.

§02

Foreningen har til formål, ved årlige sammenkomster på nationalt grundlag, at knytte bånd mellem gamle gardere.

§03

Foreningen har hjemsted i: Løgstør. For området Himmerland & Han Herred. Foreningen er upolitisk, og der må ikke drøftes politik ved foreningens sammenkomster.

 

II Medlemmer
§04

Som medlem af Himmerlands Garderforening kan optages enhver person, som har tjent i Den Kongelige Livgarde, og som ikke har været straffet for en, i offentlig mening, vanærende handling.

§04,1

Som særlig medlemmer kan optages personer, der har vist interesse for foreningen og Gardersagen. Den kan f.eks. være enker efter afdøde medlemmer, pårørende til i international tjeneste udsendte soldater. Optagelse af særlige medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen orienterer medlemmerne efter optagelsen. Særlige medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

§05

Æresmedlem kan kun den blive, der foruden at opfylde § 4, også har gjort sig særlig fortjent af foreningen, og som nyder almindelig anseelse og agtelse, eller efter forslag fra bestyrelsen eller mindst 10 af foreningens medlemmer.

§06

Optagelse af et eksternt æresmedlem kan kun ske ved forslag fra bestyrelsen eller skriftlig forslag fra mindst 10 medlemmer, og sagen afgøres af bestyrelsen, hvis 2/3 stemmer derfor.

§07

Indmeldelse i foreningen kan ske til enhver tid ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

§08

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsens kasserer, og kontingentet for det indeværende år skal være betalt.

§09

Bliver et medlem straffet for en, i den offentlige mening vanærende handling, vil medlemmet af bestyrelsen straks blive slettet af foreningen og kan ikke optages igen.

 

III Kontingent
§10

Medlemmer, der ved sin opførsel skader foreningen indadtil eller udadtil, kan af bestyrelsen midlertidig udelukkes fra foreningens sammenkomster, indtil sagen endelig afgøres, på førstkommende ordinære generalforsamling.

§11

Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen.

§12

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen og indbetales senest 1. november.

§13

Ændring af kontingentet afgøres af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

§14

Kontingentet opkræves pr. giroindbetaling eller via PBS.

§15

Undlader et medlem at indbetale det forfaldne kontingent ud over 1 måned efter forfaldstid, tilstiller kasseren medlemmet et nyt påkrav (girokort). Såfremt dette, inkl. påløbne omkostninger, ikke betales inden 1 måned, slettes medlemmet uden yderligere varsel, og kan ikke senere optages uden først at betale sin restance.

§16

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

IV Bestyrelsen
§17

Foreningen ledes og repræsenteres af bestyrelsen, der består af formanden og 5 – 8 bestyrelsesmedlemmer. Formanden indtager en særstilling. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal og ved skriftlig afstemning såfremt 1 medlem ønsker det. Formanden vælges for 1 år af gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således, at 2-4 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

§18

Som suppleant til bestyrelse vælges 1 medlem. Det ene på generalforsamlingen foreslåede medlem, der, efter bestyrelsen er valgt, har opnået flest stemmer, er suppleant og indtræder i bestyrelsen ved evt. vakance i denne og fungerer som bestyrelsesmedlem i den ledige plads, indtil valgperioden udløber.

§19

Ingen kan unddrage sig valg til bestyrelsen, og ingen kan nægte at modtage tillidshverv indenfor foreningen, dog kan de afgående medlemmer nægte genvalg i de første 3 år.

§20

Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig således, at der vælges næstformand, kasserer, registrator, sekretær, fanebærer og skyde- og bowlingleder. Bestyrelsen kan tildeles et beløb til dækning af generelle udgifter vedrørende bestyrelsesarbejde efter generalforsamlingens beslutning.

§21

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte han eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendig. Mødet er ikke beslutningsdygtig, såfremt ikke mindst 5 medlemmer er til stede.
Såfremt stemmeafgivning indenfor bestyrelsen står lige, er formandens stemme afgørende.

§22

Bestyrelsen repræsenterer foreningen såvel udadtil som indadtil. Dens beslutninger til foreningens fremme og dens bestemmelser til ordens og den gode tone overholdelses skal i alle henseender følges.

§22,1

Foreningen kan tegnes af formanden og kasseren i forening. I tilfælde af, enten formanden eller kasseren er fraværende, det være sig på grund af sygdom eller andet, kan næstformanden træde i stedet for en af disse personer i forhold til tegningsretten. Foreningen kan altid tegnes af den samlede bestyrelse.

§23

Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens midler, som skal anbringes på én eller flere bank- eller sparekassekonti. Bestyrelsen har ansvaret for, at føre kasseregnskab, og ligeledes en forhandlings-protokol, hvori alt, hvad der forhandles på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne skal indskrives. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling i december måned, tillige med en beretning over foreningens virksomhed i det forløbne år, som regnes fra 01. november til 30.oktober.

§24

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. I dennes fravær ledes overstående af næstformanden.

 

V Kassereren
§25

Kasseren, der vælges blandt bestyrelsens medlemmer, fører kasseregnskab, kvitterer for indtægter og sørger for alle udbetalinger.
Kassereren udsender kontingentopkrævninger til medlemmerne og modtager kontingentet.

§26

Kassereren fører og afslutter regnskabet, som tilsendes bestyrelsen 14 hverdage før generalforsamlingen. Den kontante kassebeholdning skal være mindst mulig, og hvad foreningen herudover ejer af kontanter skal indsættes på bank- eller sparekassekonti.

§27

Samtlige medlemmer af bestyrelsen har til enhver tid ret til at efterse foreningens midler, og kasseren er forpligtet til på bestyrelsesmøderne på bestyrelsens anmodning at give mundtlige oplysninger om foreningens økonomi.

 

VI Generalforsamling og møder
§28

Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender, og kun den kan give, forandre, ophæve og fortolke vedtægterne, ligesom den også afgør alle meningsforskelle og tvivlsspørgsmål inden for foreningens område.

§29

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, dog undtagen ved forandring af vedtægterne. Hertil kræves 2/3 af de fremmødte stemmer, dog ikke under 20. Er der i sidstnævnte tilfælde ikke mødt det tilstrækkelige antal medlemmer, skal en ny generalforsamling være indkaldt på lovlig måde inden for 2 måneder. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

§30

Den årlige generalforsamling afholdes i december måned, med følgende dagsorden:
               a) – Valg af dirigent og to stemmetællere
               b) – Formandens beretning
               c) – Kassereren aflægger regnskab
               d) – Beretning fra udvalgene
               e) – Indkomne forslag
               f)  – Valg af formand
               g) – Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer
               h) – Valg af 2 suppleanter
               i)  – Valg af 2 fanebærer
               j)  – Valg af bilagskontrollanter
               k) – Valg af bilagskontrollant suppleant
               l)  – Eventuelt

Samtidig foretages valg til bestyrelsen, jfr. §§ 17 og 18. Desuden vælges hvert år 1 bilagskontrolant hvis funktionstid er 2 år, samt 1 bilagskontrolant suppleant der vælges for 1 år. Kun medlemmer har stemmeret.

§31

Bilagskonntrolanter reviderer regnskabet i november måned så betids, at det kan være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§32

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendig, og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før planlagt møde. Dog under forudsætning af, at forhandlingsemnet angår foreningen eller dens medlemmer. Kun medlemmer har stemmeret.

§33

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling tilsendes bestyrelsen senest 3 uger forinden dennes afholdelse. Forslag til ændringer i vedtægterne kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftlig til bestyrelse.

§34

Den ordinære generalforsamling i december måned skal indvarsles mindst 1 måned før. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indvarsles med mindst 14 dage. Indvarslingerne skal ske enten i garderbladet eller ved tilsendt brev.

§35

Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter en måned afholdt generalforsamling.

 

VII Sammenkomster
§36

Ved foreningens møder har kun garderforeningens medlemmer med husstand, eller bekendte ifølge med et foreningsmedlem samt gæstet fra andre garderforeninger adgang.

§37

Tjenestegørende og indkaldte gardere kan deltage i foreningens ordinære møder, når de er ifølge med et foreningsmedlem.

 

VIII Honør ved begravelser
§38

Afgår en garder, der er medlem af foreningen, ved døden, er bestyrelsen bemyndiget til på foreningens regning at bekoste en krans eller en blomst til medlemmets båre. Ligeledes er bestyrelsen bemyndiget til at afholde udgifterne til blomster, repræsentere eller lignende ved medlemmernes højtider, sygdom eller lignende. Det samme kan gælde for medlemmers pårørende. Fanebæreren kan møde til begravelser, når der rettes henvendelse fra pårørende.

 

IX Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og mindst 2/3 af disse stemmer for opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning skal den opløsende generalforsamling træffe beslutning om dens ejendeles fordeling.

 

Vedtægter revideret i 1914, 1918, 1919, 1921, 1922, 2011, 2015, 2016 og teksten ændret i 2018.

Vedtægter(printvenlig udgave)