.

.

Vedtægter for Bornholms Garderforening

 


Foreningen:
§ 01   Foreningens navn er Bornholms Garderforening, stiftet den 20. september 1908.
          Dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.
 
§ 02   Bornholms Garderforening skal være tilknyttet De Danske Garderforeninger og følge deres love.
 
§ 03   Foreningens fane skal være tilstede ved ordinær / ekstraordinær generalforsamling,
          samt ved specielt festlige sammenkomster.
 
§ 04   Foreningens formål er:
          At vække og vedligeholde kærlighed til kongehus, fædreland og til landets værn.
          At sammenknytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmer, hvilket søges tilvejebragt ved
          sammenkomster, foredrag og lignende.
          At hædre afdøde medlemmer ved deres begravelse / bisættelse, såfremt familien ønsker det.
 
Medlemmerne:
§ 05   Som medlem af foreningen kan kun optages personer der har aftjent deres værnepligt eller har gjort tjeneste
          som befalingsmand ved Den Kongelige Livgarde.
          Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der på særlig måde har gjort sig fortjent for foreningen.
          Begæring om optagelse i foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.
          Begæringen skal indeholde fulde navn, fødselsdag og år, adresse samt kompagni, nummer og indkaldelses år i
          Den Kongelige Livgarde.
          Det er ethvert medlems pligt, at bære foreningensemblemet synligt på venstre bryst ved enhver fest og
          sammenkomst i foreningen, hvor medlemmerne samles under fanen.
          Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.
          Ved udmeldelse og dødsfald skal foreningensemblemet tilbageleveres til foreningen.
          Efter 10, 25, 50, 60, 70 og 75 års medlemskab af Garderforeningen tildeler bestyrelsen
          vedkommende jubilæumstegn.
          Ved udmeldelse og dødsfald skal jubilæumstegnet tilbageleveres til foreningen.
 
Bestyrelsen:
§ 06   Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges på ordinær generalforsamling, hvoraf de 2 afgår det ene år og
          de øvrige 3 det andet år.
          Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.
          Formanden indkalder til bestyrelsens møder, så vidt muligt med 8 dags varsel og leder bestyrelsens møder,
          samt drager omsorg for at dens beslutninger udføres.
          Næstformanden overtager i formandens fravær eller fratræden hans funktioner. Hans stilling med hensyn til ansvar,
          pligt og rettigheder, i den tid han fungerer, er lig formandens.
          Kassereren opkræver indskud og kontingent og kvitterer herfor. Han udbetaler alle foreningens løbende regninger
          mod kvittering og fører foreningens regnskab, udarbejder budget samt holder foreningens medlemskartotek ajour.
          Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved bestyrelsens møder og generalforsamlinger,
          samt udfører i øvrigt foreningens skriftlige arbejde og refererer til Garderbladet. 
          Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens midler og repræsenterer foreningen i alle forhold.
 
Generalforsamlingen:
§ 07   Den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned,
          indkaldelse med mindst 10 dages varsel med følgende dagsorden:
            1. Valg af dirigent.
            2. Beretning ved formand.
            3. Revideret regnskab ved kasserer.
            4. Valg af bestyrelse.
            5. Valg af suppleant.
            6. Valg af revisor, der skal være 2 revisorer, disse vælges blandt medlemmerne for en 2 årig periode,
                med 1 på valg hvert år.
            7. Valg af fanebærer.
            8. Indkommende forslag som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling,
                skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
            9. Uddeling af jubilæumstegn.
          10. Eventuelt.
 
§ 08   Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
          Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer,
          gælder dog ikke ændringer af vedtægter.
          Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen begærer skriftlig afstemning.
 
§ 09   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
§ 10   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på foranledning af mindst 10%
          af medlemmerne og sker ved annoncering i den lokale dagspresse med mindst 10 dages varsel.
 
§ 11   Disse vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamling, når 4/5 dele af de fremmødte
          medlemmer stemmer derfor.
 
Foreningens opløsning:
§12   Så længe foreningen tæller mindst 20 medlemmer kan den ikke opløses. Er medlemstallet under 20,
         kan foreningen opløses, såfremt mindst 4/5 af medlemmerne stemmer derfor. Dens aktiver kan ingensinde deles.
         Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen samtidig, hvorledes foreningens midler skal anvendes.
         
Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. september 1908.
         Revideret den 15. juni 1943
         Revideret den 19. februar 1975
         Revideret den 24. marts 2003