.

.

Vedtægter

For

Garderforeningen

For Randers By og Omegn

 

Stiftet 1908

 

I Navn og formål
§1
Foreningens navn er: Garderforeningen for Randers By og Omegn.
§2
Foreningen har til formål, ved årlige sammenkomster på nationalt grundlag, at knytte bånd mellem gamle gardere.
§3
Foreningens hjemsted er: Randers Kommune.
Foreningen er upolitisk.
 
II Medlemmer
§4
Som medlem af foreningen kan optages enhver person, som har tjent i Den Kongelige Livgarde. Efterladte efter afdøde gamle gardere, kan blive passiv medlem, dog uden stemmeret, men med mulighed for at deltage i foreningens arrangementer på lige fod med ordinære medlemmer.
§5
Æresmedlem kan kun en blive, der foruden at opfylde betingelserne i § 4, også har gjort sig særlig fortjent af foreningen og som nyder almindelig anseelse og agtelse.
§6
Optagelse af et æresmedlem kan kun ske ved forslag af bestyrelsen, eller ved skriftligt forslag til bestyrelsen af mindst 10 medlemmer, og sagen afgøres på den ordinære generalforsamling, hvis 2/3 af stemmerne er derfor.
§7
Indmeldelse i foreningen kan til enhver tid ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, eller via foreningens hjemmeside.
§8
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og kontingentet for indeværende år skal være betalt.
§9
Bliver et medlem straffet for en, i den offentlige mening vanærende handling, vil medlemmet af bestyrelsen straks være at slette af foreningen, og kan ikke senere optages.
§10
Medlemmer, der ved sin opførsel skader foreningen indadtil eller udadtil, kan af bestyrelsen midlertidig udelukkes fra foreningens sammenkomster, indtil sagen endelig afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.
§11
Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen.
 
III Kontingent
§12
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen, for ordinære medlemmer, og passive medlemmer, til betaling senest 1. februar.
§13
Ændringer af kontingentet afgøres af generalforsamlingen ved simpelt flertal.
§14
Kontingentet opkræves sammen med udsendelse af foreningens program, med oplysning om størrelse og kontonummer, evt. Mobile Pay.
§15
Undlader et medlem at betale kontingentet, rykkes medlemmet via mail eller brev. Såfremt kontingentet ikke betales inden en måned, slettes medlemskabet uden varsel.
§16
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 
IV Bestyrelsen
§17
Foreningen ledes og repræsenteres af bestyrelsen, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden indtager en særstilling.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal ved skriftlig afstemning, hvis der er kampvalg.
Formanden vælges for et år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Genvalg kan finde sted.
§18
Som suppleanter til bestyrelsen vælges 2 medlemmer. De 2 på generalforsamlingen foreslåede medlemmer, der efter at bestyrelsen er valgt, har opnået flest stemmer, er suppleanter og indtræder i bestyrelsen ved evt. vakance i denne og fungerer som bestyrelsesmedlemmer i den ledige plads, indtil valgperioden udløber.
§19
Ingen kan unddrage sig valg til bestyrelsen, og ingen kan nægte at modtage et tillidshverv indenfor foreningen, dog kan de afgående medlemmer nægte genvalg i de første 3 år.
§20
Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig således, at der vælges næstformand, kasserer, registrator og sekretær.
Bestyrelsen kan tilstås et årligt beløb til dækning af generelle udgifter vedr. bestyrelsesarbejde efter generalforsamlingens beslutning.
§21
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte han eller 4 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Mødet er beslutningsdygtigt, såfremt et flertal af bestyrelsen er til stede.
Såfremt stemmeafgivning indenfor bestyrelsen står lige, er formandens stemme afgørende.
§22
Bestyrelsen repræsenterer foreningen såvel udadtil som indadtil. Dens beslutninger til foreningens fremme og dens bestemmelser og den gode tones overholdelse skal i alle henseender følges.
§23
Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for foreningens midler, som anbringes på én eller flere bank-eller sparekassekonti.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres kassebog, og ligeledes referater, hvori alt, hvad der besluttes på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, bliver ført.
Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære generalforsamling i november måned, tillige med en beretning over foreningens virksomhed i det forløbne år, som regnes fra 1. november til 31. oktober.
§24
Bestyrelsen ledes af formanden. I dennes fravær ledes ovenstående af næstformanden.
 
V Kassereren
§25
Kassereren fører kassebog, kvitterer for indtægter, og besørger alle foreningens udbetalinger.
Beløb over 5.000 kr. der hæves på foreningens konto, kræver berigtigelse af et bestyrelsesmedlem ud over kassereren, med undtagelse af bidrag til De Danske Garderforeninger.
Kassereren kan tilstås et årligt honorar efter generalforsamlingens bestemmelse.
Kassereren eller formanden udsender oplysning om kontingentets størrelse.
§26
Kassereren fører og afslutter regnskabet, som revideres og afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Den kontante kassebeholdning skal være mindst mulig, og hvad foreningen herudover ejer af kontanter skal indsættes på bank- eller sparekassekonto.
§27
Samtlige medlemmer af bestyrelsen har til en hver tid ret til at efterse foreningens midler og regnskab, og kassereren er forpligtet til på bestyrelsesmøderne på bestyrelsens krav at give mundtlige oplysninger i så henseende.
 
VI Generalforsamling og møder
§28
Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender, og kun den kan give, forandre, ophæve og fortolke vedtægterne, ligesom den også afgør meningsforskelle og tvivlsspørgsmål indenfor foreningens område.
§29
Den årlige generalforsamling afholdes i november måned, med følgende dagsorden:
Valg af dirigent/stemmetællere ( 2 stk. )
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Beretning fra skydeudvalg
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af 2 fanebærere
Eventuelt
Samtidig foretages valg til bestyrelsen, jf. § 17 og 18. Desuden vælges hvert år 1 bilagskontrollant, hvis funktionstid er 2 år. Kun medlemmer har stemmeret.
§30
Bilagskontrollanterne gennemgår regnskabet i november måned så betids, at det kan være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
§31
Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen, dog under forudsætning af, at forhandlingsemnet angår foreningen eller dens medlemmer. Kun medlemmer har stemmeret.
§32
Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling tilstilles bestyrelsen senest 3 uger forinden dennes afholdelse. Forslag til forandring af vedtægterne kan fremsættes bestyrelsen eller af mindst 25 medlemmer skriftligt til bestyrelsen.
§33
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal, dog undtagen ved forandring af vedtægterne. Hertil kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.
§34
Den ordinære generalforsamling i november måned indvarsles med mindst 8 dage. De ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dage. Indvarslingen sker pr. brev, mail, hjemmesiden eller i Garderbladet.
§35
Generalforsamlingen og konstituerende bestyrelsesmøde afholdes så vidt muligt på samme dag og sted.
 
VII Sammenkomster
§36
Til foreningens møder og sammenkomster har kun Garderforeningens medlemmer med husstand samt gæster fra andre Garderforeninger adgang.
§37
Tjenestegørende og indkaldte Gardere i uniform har gratis adgang til foreningens ordinære møder og sammenkomster. Gardere, der ikke er medlem af foreningen, kan ligeledes deltage, når de er ifølge med et medlem. Herfra undtages dog gardere, der er bosiddende indenfor Randers Garderforenings område.
 
VIII Honnør og begravelser m.v.
§38
Afgår en garder, der er medlem af foreningen, ved døden, er bestyrelsen berettiget til på foreningens regning at bekoste en krans eller blomst til medlemmets båre.
Ligeledes er bestyrelsen berettiget til at afholde udgifter til blomster, repræsentation eller lignende ved medlemmers højtider, sygdom eller lignende.
Det samme gælder for medlemmers pårørende.
Fanebæreren kan møde til begravelser, når der rettes henvendelse fra pårørende herom.
 
IX Foreningens opløsning
§39
Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indvarslet generalforsamling, når mindst 2/3 foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af disse stemmer for opløsning.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den opløsende generalforsamling træffe beslutning om dens ejendeles fordeling.
 
Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. november 2020.
Den i 2020 værende bestyrelse:
Anders Bach Andersen
Formand
Christian Bønlykke Bech
Næstformand og registrator
Niels Rubach Jørgensen
Kasserer
Søren Dam Kjeldsen
Sekretær
Henning Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Hans Christian Mortensen
Bestyrelsesmedlem
John Foged Lund
Bestyrelsesmedlem