.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vedtægter

Vedtægter for
GARDERFORENINGEN for ALS og SUNDEVED
Motto: For kongehus og fædreland
§ 1: Navn og hjemsted
GARDERFORENINGEN for ALS og SUNDEVED har hjemsted og virkeområde på Als og Sundeved.
§2: Formål
a) GARDERFORENINGEN for ALS og SUNDEVED har til formål på saglig og upolitisk grundlag at virke til fremme for garderforeningens nationale opgaver og almene interesser.
b) At fremme gardersagen og styrke det kammeratlige bånd blandt medlemmerne. Aktiviteterne i foreningen udøves i loyalitet mod kongehuset og fædrelandet.
c) Til fremme af disse formål er foreningen tilsluttet De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation, hvis protektor er Hendes Majestæt Dronningen.
§3: Medlemskab
Adgang til optagelse i foreningen, har enhver, der har været tjenestegørende i Den Kongelige Livgarde.
§4: Optagelse
Ønske om optagelse rettes til foreningens formand eller et bestyrelsesmedlem og skal indeholde oplysning om fulde navn, adresse, fødselsdato samt årgang og kompagni.
§5: Kontingent
Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsam- lingen. Bestyrelsen kan, når forholdene taler derfor, midlertidig fritage et medlem for at betale kontingent – også uden ansøgning fra den pågældende. I medlemskontingentet er inkluderet modtagelse af ̈Garderbladet ̈, der tjener som bindeled mellem foreningen og medlemmerne, og udgives ved præsidiets foranstaltning.
§ 6: Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer eller registrator. Kontingent skal være betalt for det år, hvori udmeldelse finder sted. I modsat fald betragtes medlemmet som slettet på grund af restance.
§ 7: Udelukkelse
Udelukkelse af foreningen finder sted ved en bestyrelsesbeslutning, og dette gælder når et medlem har pådraget sig et års restance med kontingent, uden at have fået henstand, og restancen ikke bliver betalt efter skriftlig opfordring. Det pågældende medlem kan ikke optages på ny, inden restancen er betalt.
§ 8: Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan udnævne personer, der står i et særligt fortjenstfuldt forhold til foreningen, til æresmedlemmer.
En sådan beslutning kan ikke gøres til genstand for diskussion på foreningens generalforsamling
§ 9: Hæderstegn
De af garderforeningen uddelte hæderstegn, er foreningens ejendom, og skal, derfor, afleveres ved udmeldelse eller dødsfald.
§ 10: Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand og seks bestyrelsesmedlemmer. § 11: Valg
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges for l år af gangen, bestyrelsesmedlemmerne
for 2 år af gangen, således at formand og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og registrator. Kasserer og sekretær må så vidt muligt ikke afgå samtidig.
§ 12: Pligter
Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Den er ansvarlig over for generalforsamlingen, for hvilken den årligt aflægger beretning og regnskab. Bestyrelsen repræsenterer foreningen. Den er, til enhver tid, bemyndiget til at udtale sig og handle på foreningens vegne. I øvrigt påhviler det bestyrelsen at fremme foreningens formål ved sammenkomster af forskellig art.
Ønsker fra foreningens medlemmer behandles af bestyrelsen og kan forelægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger repræsentanter til møder, som foranstaltes af De Danske Garderforeningers Fællesrepræsentation, og til arrangementer i øvrigt.
§ 13: Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder anledning dertil, eller efter ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Emner afgøres ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 14: Formanden
Formanden repræsenterer bestyrelsen. Formanden indkalder til alle møder, leder disse og foranlediger trufne beslutninger bragt til udførelse, eventuelt ved hjælp af sekretæren eller et andet bestyrelsesmedlem.
§ 15: Næstformanden
Næstformanden er under formandens fravær, dennes stedfortræder.
§ 16: Sekretæren
Sekretæren fører foreningens protokol.
§ 17: Kassereren / Registrator
Kassereren opkræver medlemskontingent, udbetaler de af formanden anviste beløb, fører foreningens regnskaber, samt fører en medlemsliste i samarbejde med registrator.
§ 17 a: Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren bemyndiges til varetagelse af den daglige drift.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
§ 18: Revisorerne
Foreningen har 2 revisorer. De vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Revisorerne gennemgår alle regnskaber med bilag og godkender regnskabet med deres underskrift.
§ 19: Generalforsamlingen
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden l. april og indvarsles med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtægtsændringer kan kun foretages med 4/5 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til formanden inden 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 20: Dagsorden
Dagsordenen skal altid indeholde, mindst følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Valg af formand
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisorer
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Eventuelt
§ 21: Afstemning
Medlemmernes stemmeret kan kun udøves personligt. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt mindst 2 medlemmer kræver dette. – Afstemning kan også foretages ved håndsoprækning. – Afgørelser træffes med simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages der omvalg. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
§ 22: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og ligeledes indkaldes, når mindst 10 medlemmer skriftligt kræver dette, og samtidig fremsender motiverede forslag. Ekstraordinær generalforsamling skal i sådanne tilfælde indkaldes, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, med 8 dages varsel, senest 14 dage efter at kravet, fra medlemmerne, er modtaget af formanden.
§ 23: Foreningens opløsning
Så længe foreningen består af 10 medlemmer, kan den ikke opløses. – Reduceres medlemstallet til under 10, kan opløsning ske, når 4/5 af medlemmerne skriftligt stemmer for dette. Disse medlemmers navne indføres i foreningens protokol. Ved opløsning af foreningen skal aktiverne overdrages, udelt, til De Danske Garderforeninger. Foreningens likvide midler skal overdrages, udelt, til en af De Danske Garderforeningers fonde.
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, torsdag den 20. marts 2014.