Vedtægter 


Navn og hjemsted

§ 1

Stk. 1: Foreningens navn er Gl. Roskilde Amts Garderforening. Foreningen er stiftet den 22. januar 1910.

Stk. 1: Det bærende idegrundlag er, at give gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man lærte at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Roskilde.

 

Formål

§ 2.

Stk. 2: Det er Foreningens formål at knytte medlemmerne sammen i en stor og stærk helhed, der i respekt og loyalitet overfor Kongehuset opretholder samhørighedsforholdet til Livgarden.

Stk. 3: Formålet søges tilvejebragt ved oplysende virksomhed, sammenkomster, fester og lignende aktiviteter.

Stk. 4: Foreningen er upolitisk.

Stk. 5: Foreningen skal være tilsluttet De danske Garderforeninger.

 

Medlemsskab

§ 3

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der er eller har været rekrut, garder, befalingsmand eller officer i Den Kongelige Livgarde.

Stk. 2: Begæring om optagelse i Foreningen sker ved direkte henvendelse til bestyrelsen eller på Foreningens hjemmeside www.dg-rosklde.dk. Begæringen skal indeholde fulde navn og adresse, e-mail, telefon nr. til fastnet og mobil, kontooplysninger til egen bankforbindelse, cpr. nr., soldaternummer eller indkaldelsesmåned og år, samt kompagni. Endvidere oplyses eventuel bryllupsdag.

Stk. 3: Kontingent opkræves via PBS.

Stk. 4: Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer af Gl. Roskilde Amts Garderforening, som har gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for Foreningen. Udnævnelsen af æresmedlemmer sker efter forslag eller indstilling fra bestyrelsen og skal vedtages af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 5: Foreningen skal være tilsluttet De danske Garderforeninger.

Stk. 6: Medlemmer, der ved deres opførsel skader Foreningen eller nedsætter dens omdømme, kan af bestyrelsen foreløbig ekskluderes. Eksklusionen skal skriftlig meddeles den pågældendemed angivelse af grunden dertil. Eksklusionen skal bekræftes af den først kommende ordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Vedkommende har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

 

Udmeldelse

§ 4

Stk. 1: Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med virkning fra det følgende kalenderår.

Stk. 2: Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på Foreningen.

 

Økonomi

§ 5

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabetskal være afsluttet og revideret før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor for 2 år ad gangen. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der er på valg hvert år.

Stk. 3: Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk. 4: Medlemskontingentet opkræves forud, helårligt og gælder for kalenderåret.

Stk. 5: Når et medlem ikke har betalt kontingent for et kalenderår senest den 31. maj – slettes vedkommende sommedlem af Foreningen og kan først optages igen efter indbetaling af restancen, hvilket skal meddeles den pågældende skriftligt.

Stk. 6: Foreningens ejendele skal altid være forsikrede og opbevares så betryggende som muligt. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og effekter.

Stk. 7: Foreningen hæfter alene med sin formue, og medlemmerne hæfter ikke personligt.

 

Forenings- og hæderstegn

§ 6

Stk. 1: Foreningstegnet samt hæderstegn og ordner bærers ved særlige lejligheder, jfr. vejledningen om bæring af forenings- og hæderstegn.

Stk. 2: De af foreningen tildelte hæderstegn skal afleveres til Foreningen ved død.

Stk. 3: Hæderstegn tildeles i forbindelse med Foreningens generalforsamling, hvortil det pågældende medlem tilsiges. Er medlemmet forhindret i at deltage ved generalforsamlingen, kan hæderstegnet tilsendes.

Stk. 4: Medlemmer der uafbrudt har været medlem af Gl. Roskilde Amts Garderforening eller enanden Garderforening i 10 – 25 – 40 – 50 – 60 eller 70år – tildeles hæderstegn. Medlemmer der i en periode har været medlem af andre Garderforeninger, skal selv føre bevis for uafbrudt medlemskab, for at opnå tilsvarende hæderstegn.

 

Fanen

§ 7

Stk. 1: Afgår et medlem ved døden, og bliver bestyrelsen orienteret herom, drager denne omsorg for, at Foreningen er repræsenteret ved begravelse eller bisættelse, med mindre denne foregår i stilhed. Foreningen repræsenteres ved en fanevagt, såfremt de efterladte ønsker det.

Stk. 2: Fanen anvendes i øvrigt ved generalforsamling, repræsentantskabsmøde, Livgardens fødselsdag samt ved De Danske Garderforeningers særlige arrangementer. Bestyrelsen kan herudover fastsætte nærmere brug af Fanen.

 

Bestyrelsen

§ 8

Stk. 1: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2: Formanden vælges for et år ad gangen, den øvrige bestyrelsen for to år ad gangen, således at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Den valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 3: Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Beslutning træffes med simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk. 5: Bestyrelsen repræsenterer Foreningen i alle anliggender.

Stk. 6: Formanden, næstformanden og kassereren kan 2 i forening foretage de nødvendige dispositioner på grundlag af beslutninger truffet efter stk. 4. Kassereren har dog fuldmagt til alene at foretage alle dispositioner, der vedrører foreningens daglige drift, herunder fuldmagt til foreningens pengekonti.

 

Generalforsamling

§ 9

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes i Foreningens område efter bestyrelsens bestemmelse hvert år inden 1. april.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig eller mail meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelse og dagsorden lægges samtidig ind på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 1/3 af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Beslutning omeksklusion, ændringer i vedtægterne, samt opløsning af foreningen skal dog afgøres ved kvalificeret flertal.

Stk. 2: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 25. februar. Forslaget skal være begrundet.

Indkomne forslag kan i deres fulde ordlyd ses på foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Begrundet forslag til ændring af vedtægterne skal, dersom de stilles af medlemmerne, skriftligt være bestyrelsen i hænde, senest den 15. februar og kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer derfor.

Stk. 4: Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger:

1. Åbning af generalforsamlingen

2. Valg af dirigent

3. Valg af to stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg:

a) formand for et år ad gangen

b) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen

c) 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen

d) 1 revisor for 2 år ad gangen

e) 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen

f) fanebærer og 1 faneløjtnant for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted.

9. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen, eller når 1/4 af medlemmerne ved skriftlig og begrundet henvendelse til Bestyrelsen forlanger dette.

Indkaldelse bilagt dagsorden sker med 14 dages varsel senest 8 dage efter, at begæring ermodtaget fra medlemmerne, eller bestyrelsen har truffet beslutning om afholdelse afekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen

§ 11

Stk. 1: Foreningen kan ikke opløses, så længe medlemstallet er 20 eller derover.

Såfremt medlemstallet reduceres til 19 eller derunder, kan Foreningen opløses, når 3/4 af de tilbageværendemedlemmer stemmer herfor på en ordinær eller ekstraordinærgeneralforsamling.

Stk. 2: Foreningens midler kan ikke deles, men overdrages til De Danske Garderforeninger.

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling torsdag den 24. marts 2011.

Dirigent: Hans Bøge

Bestyrelsen:

Leif Fokking, formand

Bjarne C. Jensen, næstformand

Jørgen Ypkendanz, kasserer

Erik Rye Andersen, sekretær

Bendt Ortmann