Vedtægter 


Navn og hjemsted

§1

Stk. 1: Foreningens navn er Gl. Roskilde Amts Garderforening. Foreningen er stiftet den 22. januar 1910.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Roskilde.

 

Formål

§2

Stk. 1: Det bærende idegrundlag er at give gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man lærte at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde.

Stk. 2: Det er foreningens formål at knytte medlemmerne sammen i en stor og stærk helhed, der i respekt og loyalitet overfor kongehuset opretholder samhørighedsforholdet til Den Kongelige Livgarde.

Stk. 3: Formålet søges tilvejebragt ved oplysende virksomhed, sammenkomster, fester og lignende aktiviteter.

Stk. 4: Foreningen er upolitisk.

 

Medlemsskab

§3

Stk. 1: Som medlem kan optages enhver, der er tjenestegørende eller har været rekrut, garder, befalingsmand eller officer i Den Kongelige Livgarde og efterlevende ægtefælle eller samboende kan opretholde medlemskab efter førnævnte.

Stk. 2: Begæring om optagelse i foreningen sker ved direkte henvendelse til bestyrelsen eller på foreningens hjemmeside, www.garderforeningerne.dk/gf17. Begæringen skal indeholde fulde navn og adresse, e-mail, telefonnr., kontooplysninger til bank, fødselsdato, soldaternummer eller indkaldelsesmåned og -år, samt kompagni. Endvidere oplyses eventuel bryllupsdag.

Stk. 3: Kontingent opkræves via elektronisk betalingssystem.

Stk. 4: Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer af Gl. Roskilde Amts Garderforening, som har gjort et særligt fortjenstfuldt arbejde for foreningen. Udnævnelsen af æresmedlemmer sker efter forslag eller indstilling fra bestyrelsen og skal vedtages af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 5: Foreningen skal være tilknyttet De Danske Garderforeninger.

Stk. 6: Medlemmer, der ved deres opførsel skader foreningen eller nedsætter dens omdømme, kan af bestyrelsen foreløbig ekskluderes. Eksklusionen skal skriftligt meddeles den pågældende med angivelse af grunden dertil. Eksklusionen skal bekræftes af den førstkommende ordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme. Vedkommende har ret til at tale sin sag på generalforsamlingen.

 

Udmeldelse

§4

Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med virkning fra det følgende kalenderår.

Stk. 2: Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav eller indsigelse gældende overfor foreningen.

 

Økonomi

§5

Stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og revideret før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Til at revidere foreningens regnskab vælges en revisor for to år ad gangen. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der er på valg hvert andet år.

Stk. 3: Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Stk. 4: Medlemskontingentet opkræves forud, helårligt og gælder for kalenderåret.

Stk. 5: Når et medlem ikke har betalt kontingent for et kalenderår senest den 31. maj, slettes vedkommende som medlem af foreningen og kan først optages igen efter indbetaling af restancen, hvilket skal meddeles den pågældende skriftligt.

Stk. 6: Foreningens ejendele skal altid være forsikrede og opbevares forsvarligt. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og effekter.

Stk. 7: Foreningen hæfter alene med sin formue, medlemmerne hæfter ikke personligt.

 

Forenings- og hæderstegn

§6

Stk. 1: Foreningstegnet samt hæderstegn og ordner bæres ved særlige lejligheder, jfr. vejledningen i De Danske Garderforeningers håndbog under afsnit om ”Hæderstegn, Foreningsemblemer og Hædersbevisninger”.

Stk. 2: Bestyrelsen kan overfor foreningens medlemmer påtale ukorrekt brug af hæderstegn og ordener. Stk. 3: De af foreningen tildelte hæderstegn skal afleveres til foreningen ved død.

Stk. 4: Hæderstegn tildeles i forbindelse med foreningens generalforsamling, hvortil det pågældende medlem tilsiges.

Stk. 5: Medlemmer, der uafbrudt har været medlem af Gl. Roskilde Amts Garderforening eller anden garderforening i 10 – 25 – 40 – 50 – 60 eller 70 år, tildeles hæderstegn. Medlemmer, der i en periode har været medlem af anden garderforening, skal selv føre bevis for uafbrudt medlemskab for at opnå tilsvarende hæderstegn. Kan der ikke føres bevis for tidligere medlemskab af anden garderforening, er medlemmets anciennitet gældende fra indmeldelsestidspunkt i Gl. Roskilde Amts Garderforening.

 

Fanen

§7

Stk. 1: Når et medlem afgår ved døden, og bestyrelsen bliver orienteret herom, drager denne omsorg for, at foreningen er repræsenteret ved begravelse eller bisættelse, med mindre denne foregår i stilhed. Foreningen repræsenteres ved en fanevagt, såfremt de efterladte ønsker dette.

Stk. 2: Fanen anvendes i øvrigt ved generalforsamling, repræsentantskabsmøde, Den Kongelige Livgardes fødselsdag, samt ved De Danske Garderforeningers særlige arrangementer. Bestyrelsen kan herudover fastsætte nærmere vedrørende brug af fanen.

 

Bestyrelsen

§8

Stk. 1: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2: Formanden vælges for et år ad gangen, den øvrige bestyrelse for to år ad gangen, således at der vælges to bestyrelsesmedlemmer i lige år og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Den valgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 3: Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Beslutninger træffes med simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Stk. 5: Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender.

Stk. 6: Formanden, næstformanden og kassereren kan to i forening foretage de nødvendige dispositioner på grundlag af beslutninger truffet efter stk. 4. Kassereren har dog fuldmagt til alene at foretage alle dispositioner, der vedrører foreningens daglige drift, herunder fuldmagt til foreningens pengekonti.

 

Generalforsamling

§9

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes i foreningens nærområde efter bestyrelsens bestemmelse hvert år inden den 1. april.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelse og dagsorden skal samtidig lægges på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan endvidere annoncere generalforsamlingens afholdelse i Garderbladet.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 1/3 af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Beslutning om eksklusion og ændringer i vedtægterne skal dog afgøres med kvalificeret flertal af de fremmødte medlemmer på 2/3 af stemmerne.

Stk. 2: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 25. februar. Forslag skal være begrundede.

Bestyrelsen skal orientere medlemmerne om de indkomne forslag ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, eller udsendelse af e-mail senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Begrundede forslag til ændring af vedtægterne skal, dersom de stilles af medlemmerne skriftligt, være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar og kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer derfor.

Stk. 4: Følgende dagsorden skal benyttes ved ordinære generalforsamlinger:

1. Åbning af generalforsamlingen 2. Valg af dirigent
3. Valg af to stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag
8. Valg:
a) formand for et år ad gangen
b) To bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
c) En bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
d) En revisor for to år ad gangen
e) En revisorsuppleant for to år ad gangen
f) fanebærer og faneløjtnant for to år ad gangen, således at fanebærer vælges i lige år og faneløjtnant i ulige år. Genvalg kan finde sted.
9. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/4 af medlemmerne ved skriftlig og begrundet henvendelse til bestyrelsen forlanger dette.

Indkaldelse bilagt dagsorden sker med 14 dages varsel senest 8 dage efter, at begæring er modtaget fra medlemmerne, eller bestyrelsen har truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

Opløsning af foreningen

§ 11

Stk. 1: Foreningen kan ikke opløses, så længe medlemstallet er 20 eller derover.

Såfremt medlemstallet reduceres til 19 eller derunder, kan foreningen opløses, når 3/4 af de tilbageværende medlemmer stemmer herfor på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Foreningens midler kan ikke deles, men overdrages til De Danske Garderforeninger.

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling torsdag, den 10. september 2020.

Dirigent: Hans Bøge

Bestyrelsen:
Bjarne C. Jensen, formand
Morten Lindegaard, næstformand
Heino Hansen, kasserer og sekretær
Børge Lundskov Larsen
Kim J. Wass