Vedtægter 


GRUNDLOV

Foreningens navn er

”Haderslev Garderforening”

§ 1

Foreningens formål er under devisen ”For Konge og Land” indenfor grundlovens rammer og i troskab mod regenten og dennes lovlige regering, at virke på saglig upolitisk grundlag til fremme af et godt kammeratskab blandt medlemmerne, at vække og vedligeholde kærlighed til regent og fædreland og til landets værn.

§ 2

Foreningen består af æresmedlemmer og af almindelige medlemmer. I foreningen kan som medlemmer kun optages mænd/kvinder, der har været tjenestegørende i Livgarden. Endvidere tjenestegørende befalingsmænd, befalingsmandselever og gardere. Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling eller som ikke kan siges at være i besiddelse af sine medborgeres agtelse, kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen. Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 3

Som æresmedlem kan optages kongelige og fyrstelige personer samt mænd/kvinder, der indtager eller har indtaget fremtrædende stillinger i hæren eller flåden, eller på særlig måde har gjort sig fortjent af foreningen. Indstillingen og optagelse af æresmedlemmer foretages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal. Er der stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 4

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, kun den kan gøre, fordre eller ophæve love, og kun når ¾ af de på generalforsamlingen mødte medlemmer skriftlig stemmer herfor.

§ 5

Foreningens formål er:

1) ved sammenkomster, foredrag, fester o.l. at sammenknytte og styrke det gamle kammeratskab blandt medlemmerne,

2) at hædre afdøde medlemmer ved at følge dem til graven.

§ 6

De af foreningen opsparede midler bør kun komme medlemmerne til gode alt efter bestyrelsens skøn.

§ 7

Så længe foreningen tæller 10 medlemmer, kan den ikke opløses. Hvis medlemstallet går ned under 10 kan opløsning ske, når mindst ¾ af medlemmerne skriftlig stemmer herfor og disses navne føres ind i forhandlingsprotokollen. Forenings midler kan ingensinde deles. Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen samtidig, hvilken myndighed den vil overdrage midlernes forvaltning med forpligtelse til, at anvende samme til at understøtte trængende, der til hvilken som helst tid har været medlem af foreningen eller som på anden måde har gjort sig fortjent dertil.

§ 8 Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over forenings konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.


ALMINDELIGE LOVE
§ 1

Begæring om optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem – den skal indeholde navn, fødselsdato og år, stilling og bopæl samt årgang, kompagni og nummer.

§ 2

Det årlige kontingent afkræves 1 gang årlig. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse ved simpelt stemmeflertal.

§ 3

Ethvert medlem, der ikke rettidigt har indbetalt sit kontingent, mister sin stemmeret til generalforsamlingen. Er kontingentet ikke betalt efter flere skriftlige påkrav fra kassereren eller bestyrelsen, kan bestyrelsen da blandt andet beslutte at slette medlemmet af foreningen på grund af kontingent restance. Et medlem der er slettet på grund af restance, kan kun genindtræde i foreningen igen mod betaling af gammel restance og medlems ancienniteten kan kun tilbageerhverves mod betaling af de manglende års kontingenter. Bestyrelsen kan i trangstilfælde tilstå et medlem henstand med kontingent betalingen eller bevillige kontingent nedsættelse / kontingent frihed for et år ad gangen, dersom et medlem fremsender begæring derom.

§ 4

Medlemskabet af foreningen er fortløbende og udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til kassereren inden den 1. december med virkning fra førstkommende 1. januar. Kontingentet må dog være betalt for det år, hvori udmeldelse finder sted. I modsat fald kan bestyrelsen da blandt andet beslutte, at slette medlemmet på grund af kontingent restance.

§ 5

Bestyrelsen arrangerer fester, foredrag, skydninger alt efter eget skøn. Overskud fra fester og deslige tilfalder foreningens kasse, ligesom underskud dækkes af samme, dog må foreningen ikke løbe større risiko end, at der kan skaffes balance på årsregnskabet.

§ 6

Ethvert medlem er pligtigt  ved sammenkomster i foreningen at bære emblemet synligt på venstre side af brystet.

§ 7

Ved et medlems begravelse/bisættelse lægger foreningen krans/bårebuket med teksten: ”Fra Haderslev Garderforening”. Foreningen stiller med fanebærer med fanen, såfremt familien måtte ønske dette. På foreningens vegne sørger den til enhver tid valgte fanebærer for kontakten til familien og præsten.

§ 8

Foreningens ejendele skal altid være assurerede og opbevares på et så betryggende sted som muligt. Bestyrelsen er en for alle og alle for en ansvarlig for foreningens midler og effekter, dog ikke hvor dette er bortstjålet eller har lidt skade, uden at det kan lægges bestyrelsen til last.

§ 9

Den årlige generalforsamling afholdes inden hvert års 1. juni og indvarsles senest 8 dage før dens afholdelse ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftlig til formanden inden 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10

På enhver generalforsamling vælges, på bestyrelsens forslag, en dirigent, som regel uden for bestyrelsen. Han leder forhandlingerne og drager omsorg for, at talerne holder sig til den under forhandling værende sag. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over forhandlingerne. På den årlige generalforsamling oplæses regnskabet og fremsættes til godkendelse. Der gives beretning for foreningens virksomhed det forløbne år, samt i øvrigt oplysninger den vedrørende. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og revisorer. Såfremt et medlem kræver hemmelig og skriftlig afstemning, skal dette ske. Kun personligt møde giver stemmeret.

§ 11

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødenes antal. Enhver beslutning vedtages med simpelt stemmeflertal, undtagen lovændringer, hvortil kræves det under § 4 i grundloven anførte. Dirigenten kan, når han finder anledning dertil og skal, når bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Ethvert medlem, som finder sig forurettet af bestyrelsen, kan fordre sin sag afgjort på generalforsamlingen.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 10 medlemmer sender bestyrelsen skriftlig begæring derom samtidig med det motiverede forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal i så tilfælde sammenkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 8 dages varsel, senest 14 dage efter begæringen herom, er modtaget af formanden.

§ 13

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 1 år. Bestyrelsesmedlemmerne for 2 år ad gangen således, at formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 revisorer således, at en afgår hvert år. Der vælges ligeledes 1 fanebærer og 1 suppleant. Valgene er for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 14

Formanden sammenkalder bestyrelsens møder, dog skal bestyrelsen indkaldes inden 8 dage, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder bestyrelsesmøder og drager omsorg for, at dens beslutninger protokolleres og udføres. Hans myndighed går ikke ud over, hvad der er vedtaget i bestyrelsen. Kassereren forvalter i samråd med bestyrelsen, foreningens midler. Kassereren modtager kontingenter samt alle foreningens tilflydende indtægter. Han udbetaler alle foreningens løbende udgifter mod behørig kvittering og fører forenings regnskab. Han fremlægger på forlangende relevante regnskabsoplysninger for bestyrelsen. Næstformanden overtager, under formandens fraværelse eller fratrædelse hans funktioner, hans stilling med hensyn til myndighed, ansvar, pligter og rettigheder i den tid han fungerer lig formanden. Sekretæren fører forhandlingsprotokol under samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Han udfører ligeledes forenings skriftlige arbejde og korrespondance. Revisorerne har at gennemgå forenings årlige regnskab og gøre deres bemærkninger til samme samt forsyne det med attestation.

§ 15

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender og våger over, at enhver nyder sin ret og opfylder sin pligt i foreningen, hvilken stilling han end indtager i samme, påser god orden samt våger over forenings tarv i enhver henseende. Hvor lovene i et eller andet spørgsmål intet foreskriver, træffer bestyrelsen på eget ansvar og tilsvar den fornødne afgørelse. 


Vedtaget på generalforsamlingen den 16. maj 1933. Revideret den 7. februar 1943, den 31. marts 1976, den 26. maj 2002, den 27. februar 2003, den 7. marts 2013 samt den 14. marts 2018.

 • John de Taeje

  Formand

 • Bjarne Nielsen

  Næstformand

 • Preben Schmidt

  Sekretær

 • Henrik Skov Jensen

  Kasserer

 • Dan Paulsen

  Bestyrelsesmedlem

 • Ole Jensen

  Bestyrelsesmedlem

 • Kaj Nielsen

  Bestyrelsesmedlem