Vedtægter 


Love for Thisted Amts Garderforening
(Stiftet den 8. april 1901)

§ 1.

Foreningens Formål er:

a. at vække og vedligeholde kærlighed til Konge, Dronning og Fædreland samt at sammenknytte og styrke det gamle kammeratlige bånd blandt gamle Gardere,

b. at understøtte trængende medlemmer, deres enker og børn, samt gennem Præsidiet for De Danske Garderforeninger, at give trængende medlemmer og deres enker adgang til at søge understøttelse af Garderfonden Frederik Den Ottendes Minde.

c. at hædre afdøde medlemmer ved under foreningens Fane at følge dem til Graven.

§ 2.

Foreningen er en del af De Danske Garderforeninger og er upolitisk.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages personer, der har aftjent deres værnepligt ved Livgarden eller har båret Livgardens uniform- dog kan personer, som er straffet for en i den offentlige mening vandærende handling, ikke blive eller være medlem.

§ 4.

Æresmedlemmer kan medlemmer blive, som har fejret deres 50-års jubilæum eller som har gjort sig særlig fortjent af Foreningen. – Udnævnelsen kan ske på forslag af bestyrelsen eller ved forslag til denne, og sagen fremføres og afgøres på Generalforsamlingen. – Der kræves til Udnævnelsen, at 2/3 at de afgivne stemmer er derfor.

§ 5.

Indmeldelse kan til enhver tid ske til bestyrelsen.

§ 6.

Udmeldelse må ske skriftlig til bestyrelsen, kontingentet for det indeværende år skal være betalt.

§ 7.

Medlemmer, der ved deres opførsel skader Foreningen indadtil eller udadtil, kan af bestyrelsen ekskluderes straks, indtil sagen endelig afgøres på førstkommende Generalforsamling.

§ 8.

Udmeldte, udslettede eller ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på Foreningen.


 

Kontingent.

§ 9.

Medlemskontingentet fastsættes ved hvert års Generalforsamling og opkræves helårlig.

§ 10.

Står et medlem i restance for mere end 3 mdr., kan vedkommende slettes af Foreningen, og må, for at blive optaget igen, betale restancen.

§ 11.

Bestyrelsen kan, når grunde taler derfor, fritage et medlem for kontingent eller nedsætte det. Æresmedlemmer, Formand, Kasserer, Sekretær og Fanebærer er kontingent fri.


 

 

Bestyrelsen.

§ 12.

Bestyrelsen består at 9 medlemmer. Der afgår hvert år 3 medlemmer.

 

Bestyrelsen vælger Formand, Næstformand, Kasserer,Sekreter, Fanebærer, Skydeleder og kan nedsætte et Forretningsudvalg, repræsenterer foreningen udadtil, og dens beslutninger til Foreningens fremme og dens bestemmelser til ordenens og den gode tones overholdelse skal følges.

§ 13.

Bestyrelsen er solidarisk ansvarlig for Foreningens midler, som skal anbringes i Bank eller Sparekasse.

§ 14.

Kassereren /Registrator fører en medlemsprotokol, en Kassebog, besørger anmeldelse til De Danske Garderforeninger om til og afgang samt om adresseforandringer, således at Garderbladet rettidigt kan tilsendes medlemmerne. Regnskabet følger kalender året, og skal være gennemgået af Bilagskontrolanter, inden det fremlægges på Generalforsamlingen. Kassereren er pligtig til over for bestyrelse og Generalforsamling at give alle de oplysninger om regnskabet, der forlanges. Sekretæren fører en Forhandlingsprotokol.


 

 

Generalforsamling.

§ 15. 

Den årlige Generalforsamling, der er Foreningens højeste myndighed, afholdes i kalenderårets første halvdel og med følgende Dagsorden: 1. Valg af Stemmetæller. 2 Valg af Dirigent 3. Beretning om Foreningens Virksomhed. 4. Regnskabet fremlægges. 5. Indkommende forslag. 6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af Bilagskontrolanter. 8. Kontingent. 9. Eventuelt

 

§ 16.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om diæter til repræsentanter og lign

§ 17.

Indvarsling til Generalforsamling sker senest 1 måned før afholdelse via Garderbladet, Hjemmeside og mail til dem som har oplyst mail adr. senest ugedagen før afholdelse.

§ 18.

Enhver lovlig indvarslet Generalforsamling med ordinær dagsorden er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 19.

Forslag til behandling på den ordinære Generalforsamling, skal indgives skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før Generalforsamling.

 

§ 20.

Ekstraordinær forslag samt forslag til lovændringer optagne på dagsorden for en ordinær Generalforsamling kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§21.

Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen der­om.

Til beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse.


 

 

Foreningens opløsning.

§ 22.

Så længe Foreningen har mindst 25 medlemmer, kan den ikke opløses. Såfremt der stilles forslag om opløsning, skal mindst 4/5 af samtlige medlemmer stemme for en sådan opløsning.

Ved eventuel opløsning kan Foreningens midler ikke deles, men opløsningsgeneralforsamling skal ved simpelt flertal træffe bestemmelse om, hvortil For­eningens aktiver og øvrige effekter skal anvendes.

 


 

Vedtaget på Generalforsamlingen i Thisted den 2. marts 1930.

Revideret på Generalforsamlingen i Thisted den 4. marts 1985.

Revideret på Generalforsamlingen i Thisted den 6. marts 2009.

Revideret på Generalforsamlingen i Thisted den 12.marts 2014.

Revideret på Generalforsamlingen i Thisted den 26. februar 2015.