Søndre Birk (GF 61)

Generalforsamling 2018

Den 23. marts afholdt vi vor 81. ordinære generalforsamling i Glostruphallens Restaurant. Efter spisningen bød Formanden velkommen til de fremmødte medlemmer med en særlig hilsen til vort fremmødte æresmedlem, Knud Basballe. Fanen førtes ind og inden vi gik over til udleveret dagsorden mindedes vi i ærbødighed vore afdøde kammerater afsluttet med et ”Æret være deres minde”. Som det sig byder, når gamle gardere er samlet, udtalte vi samlet et ”Gud bevare Dronningen”.
Som første punkt til dagsorden valgtes Knud Basballe til dirigent, der konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Formanden aflagde herefter beretning for Forening og Hjælpefond. Niels Langstrup og Jakob Hjorth aflagde beretning for henholdsvis årets skyde- og bowlingaktiviteter. Herefter redegjorde vor kasser for foreningens finanser ligesom Dennis Østerholt redegjorde for skyttelavets regnskab. Samtlige beretninger og regnskaber blev enstemmigt godkendt. Kontingentet for 2019 er uforandret kr. 320.
Det blev til genvalg af formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer Jakob Hjorth, Toni Glud og Carl Aage Lausten. Tom Wiese ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes jan-73 John Bennetzen ind i bestyrelsen. Genvalg af Jakob Hjorth til fanebærer og genvalg af Karsten Lustrup som suppleant til Hjælpefondets bestyrelse.
Herefter gik vi over til uddeling af jubilæumstegn, hvor formanden takkede hæderstegnsmodtagerne for et trofast og mangeårigt medlemskab i vor forening og hermed deres støtte til garderbevægelsen. Tom Wiese modtog forsamlingens hyldest for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen som sekretær og modtog herfor den nye Livgardens Rom. Afslutningsvis takkede formanden vor dirigent Knud Basballe for en godt ledet generalforsamling, vor bestyrelse for et godt udført arbejde i 2017 samt generalforsamlingen for en rigtig god stemning.

Velkommen til Søndre Birks Garderforeningen

Formand
Jens Crone
Fasanvænget 94
2791 Dragør
Tlf.: 25 25 50 02
jens.crone@gmail.com

Hjemmeside
www.sbg.dk

Kort om os

Søndre Birks Garderforening – også kaldt ”Garderforeningen på Vestegnen” er oprettet 14. juni 1938. Foreningen er en meget stabil forening, idet der i vor forenings mere end 75 års virke kun har været i alt 5 formænd.

 Vor forening afholder mange aktiviteter over året, hvor skydning og bowling er førende, men derudover er der mange andre fælles aktiviteter, som du kan se på vor hjemmeside.

 Vor forening har gennem årene altid markeret os stærkt i regi af De Danske Garderforeninger. I dag er Søndre Birks Garderforening repræsenteret i De Danske Garderforeningers Præsidie ved vor formand Jens Crone som Vicepræsident. Vor forhenværende formand i foreningen, Knud Basballe, har ligeledes været Vicepræsident.

 Mennesker har brug for ståsteder. Vi der har været gardere, kan bl.a. finde et sådant ståsted i vor Garderforening, hvor vi i det fælles kammeratskab kan bekræfte holdninger og sympatier for kongehus, fædreland og landets værn. Det har vi værnet om alle de år, som foreningen har eksisteret.

 Nu er det ikke sådan, at vi kun er mænd i blå jakker. Vi bliver flittigt støttet af vore ”damer”, så kedeligt har vi det aldrig. Du kan trygt melde dig ind i vor forening, hvor du vil blive godt modtaget.

Aktivitetskalender

  

 80 års jubilæum

Kære garderkammerater. Søndre Birks Garderforening fylder 80 år den 14. juni 2018. Denne dag vil vi meget gerne festligholde i forbindelse med årets fugleskydning, der i år afholdes lørdag den 25. aug. 2018 i Glostrup Bypark. Glostrup Fugleskydningsselskab har været så venlige, at vi kan låne deres ”skydeskur” igen i år. Så meget kan jeg løfte om dagen, at vi efterfølgende påtænker at fejre dagen med en rigtig herrefrokost med festlige indslag i den hyggelige Glostrup Gl. Præstegård. For hele dagens arrangement betales et symbolsk beløb på kr. 80,- all inclusive, undtaget transport. Der bliver bindende tilmelding, men reserver dagen allerede nu. Nærmere om arrangementet i GB august nummer.

Se mere her